Regulamin promocji Darmowa Dostawa z PayPo|pomoc | Gandalf.com.pl
tel: +48 42 252 39 23 email: info@gandalf.com.pl
Ulubione
Kategorie
  Regulamin promocji "Darmowa dostawa z PayPo" ("Regulamin")


§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

-        Regulamin określa warunki oraz zasady akcji promocyjnej pod nazwą "Darmowa dostawa z PayPo" ("Promocja").

-       Organizatorem Promocji jest GANDALF Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 37, 91-612 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000381992, o numerze NIP 527-265-21-85, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17.205 000,00 zł (?Organizator?).

-   Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

-   Uczestniku Promocji - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, będącą konsumentem w rozumieniu art 221 Kodeksu cywilnego, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym produktów objętych Promocją, o których mowa w § 2 ust. 4  Regulaminu,

-   PayPo - należy przez to rozumieć metodę płatności PayPo, która zakłada zapłatę za zakupy do 30 dni po ich dokonaniu. Usługa jest realizowana wraz z firmą PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37 (02-672 Warszawa),

-   Sklepie Internetowym - należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://www.gandalf.com.pl/.

-   Promocja prowadzona jest w Sklepie Internetowym.

-   Informacje dotyczące warunków i zasad składania zamówień, metod płatności, sposobów dostawy oraz procedury reklamacyjnej w Sklepie Internetowym określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem bhttps://www.gandalf.com.pl/regulamin/.§ 2. WARUNKI PROMOCJI

-   W Promocji mogą brać udział wszyscy klienci Sklepu  Internetowego, którzy w okresie trwania Promocji, określonym w § 2 ust. 11 Regulaminu, dokonają zakupu z wykorzystaniem metody płatności PayPo.

-   W Promocji może wziąć udział użytkownik pełnoletni (ukończone 18 lat) lub niepełnoletni, którego udział zostanie zgłoszony przez rodzica lub opiekuna prawnego.

-   W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników i współpracowników Organizatora.

-   Promocja polega na przyznaniu klientom Sklepu  Internetowego darmowej dostawy zamówienia.

-   Darmowa dostawa w ramach Promocji zostanie naliczona wyłącznie w przypadku, w którym zamówienie zostanie pomyślnie opłacone metodą płatności PayPo. Jeśli Uczestnik Promocji mimo wyboru metody płatności PayPo nie dokona opłaty za zamówienie poprzez tą formę, Organizator ma prawo naliczyć dodatkowe koszty związane z dostawą zamówienia według standardowego cennika dostępnego na stronie: https://www.gandalf.com.pl/koszty-dostawy/ .

-   W wypadku niespełnienia warunków wzięcia udziału w Promocji, Klient będzie mógł dokonać zakupu produktów w cenach regularnych opłacając zamówienie według cennika kosztów dostaw.

-   Organizator nie przewiduje zmiany zniżki na inną lub otrzymania przez Uczestnika Promocji ekwiwalentu pieniężnego czy zwrotu kwoty darmowej dostawy.

-   Promocja trwa od 28 maja 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku lub do wyczerpania zapasów.

-   Każdy z Uczestników Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie.


§ 4. REKLAMACJE

-   Reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać na adres: Gandalf Sp. z o.o., ul. Beskidzka 37, 91-612 Łódź.

-   Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis powodu reklamacji oraz dane adresowe Uczestnika Promocji, na które zostanie przesłana odpowiedź na reklamację.

-   Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. Uczestnik Promocji otrzyma odpowiedź na reklamację na wskazany przez siebie adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na adres do korespondencji wskazany w zgłoszeniu reklamacji.§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

-   Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji jest Gandalf Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

-   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem https://www.gandalf.com.pl/pomoc/polityka-prywatnosci/.§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-   Organizator poinformuje o zmianie warunków, wyczerpaniu zapasów lub wcześniejszym zakończeniu Promocji na stronie https://www.gandalf.com.pl/ .

-   W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia regulaminu zakupów w Sklepie Internetowym dostępnego pod adresem https://www.gandalf.com.pl/regulamin/. Gandalf.com.pl