SPRAWDŹ STATUS ZAMÓWIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie

Regulamin usługi Newsletter obowiązujący od 07.12.2021

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE O USŁUDZE

1.Usługa Newslettera świadczona jest na podstawie umowy o świadczenie tej usługi, zawartej przez subskrybenta z Gandalf Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Beskidzkiej 37, KRS 0000381992 (dalej "Gandalf" lub "Księgarnia").

2. Świadczenie usługi następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i umożliwia wszystkim osobom, które ją zamówiły, otrzymywanie od Gandalf wiadomości typu Newsletter zawierających informacje o nowościach, bestsellerach, promocjach i ofertach specjalnych. Ponadto, Subskrybenci mogą otrzymywać wiadomości typu Newsletter za pośrednictwem wiadomości SMS, jeżeli w procesie rejestracji lub zamawiania usługi Newslettera, zgodnie z § 2 niniejszego regulaminu, podali numer swojego telefonu komórkowego, na który takie wiadomości mają być wysyłane. 

3. Subskrybenci usługi Newsletter, którzy zarejestrowali się w serwisie Sklepu oraz zaznaczyli właściwe opcje w swoim koncie użytkownika, mogą - w oparciu o osobiste preferencje podane przez siebie lub ustalone przez Gandalf - otrzymywać powiadomienia o nowych tytułach z wybranej grupy tematycznej lub ulubionego autora, czy też powiadomienia powiązane z danym wyrażeniem.

4. Świadczenie przez Sklep na rzecz swoich Subskrybentów usługi Newslettera nie jest możliwe bez podania przez Subskrybenta jego adresu e-mail, a w przypadku Subskrybentów, o których mowa w pkt 4 powyżej, bez ustalenia zebrania informacji na temat ich osobistych preferencji. 

5. Korzystanie z usługi Newsletter jest bezterminowe i dobrowolne, co oznacza, że każda osoba, która zamówiła usługę Newslettera, może w dowolnym momencie zrezygnować z tej usługi.

§ 2

ZAMÓWIENIE USŁUGI

1. Usługa Newslettera świadczona jest wyłącznie osobom, które ją zamówiły. 

2. W przypadku osób, które nie są zarejestrowanymi użytkownikami Sklepu, a chcą otrzymywać Newsletter, należy wpisać swój adres e-mail w okienku ?NEWSLETTER? znajdującym się na stronie Sklepu. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera należy kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny, weryfikujący żądanie dodania adresu skrzynki pocztowej do listy Subskrybentów usługi Newsletter. Zabrania się ujawniania adresów e-mail osób, które nie należą do osób zamawiających usługę.

3. Z kolei osoby dokonujące zakupów w Sklepie, rejestrujące swoje konto w serwisie Sklepu lub osoby już w nim zarejestrowane, zostają dopisane do listy Subskrybentów Newslettera z chwilą wyrażenia zgody na świadczenie na ich rzecz usługi Newslettera odpowiednio w trakcie składania zamówienia, podczas rejestracji konta w serwisie Sklepu lub po wejściu na swoje konto Klienta Sklepu.

§ 3

REZYGNACJA Z USŁUGI 

1. W treści każdej wiadomości e-mail stanowiącej Newsletter zamieszczana jest informacja o możliwości rezygnacji z usługi Newslettera. 

2. W celu usunięcia adresu e-mail z listy Subskrybentów usługi Newsletter każda osoba, która zamówiła usługę Newslettera, może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi poprzez kliknięcie w link zawarty w każdej wiadomości zawierającej newsletter. 

3. Osoba, która zamówiła usługę Newsletter i posiada konto w serwisie Sklepu, może zrezygnować z tej usługi z poziomu swojego konta wybierając opcję ?WYPISZ?.

4. Ponadto, Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi Newslettera za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

§ 4

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje i skargi, związane ze świadczeniem usług Newslettera Subskrybent może zgłaszać na każdym etapie świadczenia tych usług. 

2. Reklamację należy skierować na piśmie na adres Sklepu (Gandalf Sp. z o.o. 91-612 Łódź, ul. Beskidzka 37) lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@gandalf.com.pl, z dopiskiem ?Reklamacja ? Newsletter?.

3. Reklamacja dla swej skuteczności powinna zawierać adres email Subskrybenta, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi oraz żądanie skargi.

4. Gandalf rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Subskrybent zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi w formie korespondencji e-mail skierowanej na adres e-mail właściwy dla Subskrybenta.

§ 4

DANE OSOBOWE

1. Sklep Internetowy Gandalf dokłada wszelkich starań by zgromadzone przez nią dane osobowe Subskrybentów podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Subskrybentów usługi Newsletter udostępnionych Sklepowi Internetowemu Gandalf jest Gandalf Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 37, tel. +48 42 252 39 23, posługujący się adresem e-mail: info@gandalf.com.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia zamówionej usługi Newslettera. 

4. Dane osobowe Subskrybentów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy świadczenia usługi Newslettera lub do momentu złożenia przez Subskrybenta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

5. Dane osobowe Subskrybentów mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Sklep w świadczeniu usługi Newslettera. 

6. Każdy Subskrybent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, każdy Subskrybent ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, każdemu Subskrybentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. W przypadku osób, które wybrały spersonalizowaną formę usługi Newsletter, ich dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie).

8. Podanie danych osobowych przez Subskrybenta jest dobrowolne, ale i niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter.

9. Sklep stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

10. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Subskrybentów wykorzystywanych przez Sklep w celu wysyłki wiadomości tylu Newsletter zostały opisane w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies, która dostępna jest tutaj.