Regulamin promocji - Kupuj z Blik 20 zł taniej | Promocje | Gandalf.com.pl
Ulubione
Kategorie
Regulamin promocji Kupuj z BLIK§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.    Regulamin określa warunki oraz zasady akcji promocyjnej pod nazwą Kupuj z BLIK (Promocja).
2.    Organizatorem Promocji jest GANDALF Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 37, 91-612 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000381992, o numerze NIP 527-265-21-85, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17.205 000,00 zł (?Organizator?). 
3.    Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
-    Uczestniku Promocji - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, będącą konsumentem w rozumieniu art 221 Kodeksu cywilnego, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym w ramach Promocji, spełniając warunki promocji opisane w § 2 Regulaminu, 
-    BLIK - należy przez to rozumieć metodę płatności BLIK,
-    Sklepie Internetowym - należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://www.gandalf.com.pl/. 
-    Regulamin Zakupów - regulamin dostępny pod adresem https://www.gandalf.com.pl/regulamin/ , który określa zasady świadczenia usług przez Organizatora w szczególności warunki zakupów oraz zasady rozpatrywania reklamacji
4.    Promocja prowadzona jest w Sklepie Internetowym.
5.    Informacje dotyczące warunków i zasad składania zamówień, metod płatności, sposobów dostawy oraz procedury reklamacyjnej w Sklepie Internetowym określa Regulamin Zakupów dostępny pod adresem https://www.gandalf.com.pl/regulamin/


§ 2. WARUNKI PROMOCJI

1.    W Promocji mogą brać udział wszyscy klienci Sklepu  Internetowego, którzy w okresie trwania Promocji, określonym w § 2 ust. 8 Regulaminu, dokonają zakupu z wykorzystaniem metody płatności BLIK wpisując kod promocyjny BLIK20.
2.    W Promocji może wziąć udział osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat) lub niepełnoletnia powyżej lat 13, której udział zostanie zgłoszony lub potwierdzony przez rodzica lub opiekuna prawnego. 
3.    W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy oraz rodziny pracowników i współpracowników Organizatora. 
4.    Promocja polega na przyznaniu klientom Sklepu Internetowego zniżki w wysokości 20,00 (dwadzieścia) zł na całe zamówienie pod warunkiem zamówienia produktów, których łączna cena wynosi powyżej 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) zł (nie wlicza się w to kosztu dostawy). 
5.    Zniżka 20,00 zł w ramach Promocji zostanie naliczona wyłącznie w przypadku, w którym Uczestnik Promocji wpisał w koszyku kod BLIK20, a zamówienie zostanie pomyślnie opłacone metodą płatności BLIK. Jeśli Uczestnik Promocji mimo wyboru metody płatności BLIK nie dokona opłaty za zamówienie poprzez tą formę, Organizator ma prawo naliczyć dodatkowo kwotę 20,00 zł, o którą pomniejszono kwotę przy jego dokonywaniu.
6.    W wypadku niespełnienia warunków wzięcia udziału w Promocji, klient Sklepu Internetowego będzie mógł dokonać zakupu produktów w cenach regularnych opłacając zamówienie według cennika kosztów dostaw. 
7.    Organizator nie przewiduje zmiany zniżki na inną lub otrzymania przez Uczestnika Promocji ekwiwalentu pieniężnego czy zwrotu kwoty, o którą został obniżony łączny koszt zamówienia. 
8.    Promocja trwa od 2 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Promocja ma zamkniętą pulę zniżek, która powoduje że jedynie 5250 pierwszych zamówień spełniających warunki Promocji ma prawo skorzystać ze zniżki.
9.    Każdy z Uczestników Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie.


§ 4. REKLAMACJE

1.    Reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać na adres: Gandalf Sp. z o.o., ul. Beskidzka 37, 91-612 Łódź lub mailowo na adres: info@gandalf.com.pl.
2.    Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis powodu reklamacji oraz dane adresowe Uczestnika Promocji, na które zostanie przesłana odpowiedź na reklamację. 
3.    Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. Uczestnik Promocji otrzyma odpowiedź na reklamację na wskazany przez siebie adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na adres do korespondencji wskazany w zgłoszeniu reklamacji.


§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji jest Gandalf Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 
2.    Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem https://www.gandalf.com.pl/pomoc/polityka-prywatnosci/.


§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Organizator poinformuje wyczerpaniu puli zamówień w Promocji na stronie https://www.gandalf.com.pl/ .
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia regulaminu zakupów w Sklepie Internetowym dostępnego pod adresem https://www.gandalf.com.pl/regulamin/.