SPRAWDŹ STATUS ZAMÓWIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie

Regulamin zakupów w sklepie internetowym obowiązujący od 01.01.2021

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Internetową Gandalf.com.pl prowadzoną przez spółkę "GANDALF Sp. z o.o." z siedzibą w Łodzi (91-612) przy ul. Beskidzka 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381992, o numerze NIP 527-26-52- 185, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 17 205 000.00 zł (dalej zwaną też "Księgarnią?).

§2

1. Za "towary" w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się książki, podręczniki, multimedia, muzykę, książki audio, puzzle, gry, lego, filmy, perfumy, zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane Pocztą Polską, InPost, Paczką w Ruchu lub kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę w siedzibie spółki "GANDALF" Sp. z o.o.

2. Za "e-wydania" w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się usługę polegającą na udostępnieniu do pobrania z konta Klienta w Księgarni, takich treści cyfrowych jak: e-książki, e-prasa, e-książki audio.

3. Przez "Klienta" należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą z Księgarni Internetowej Gandalf.com.pl, w tym w szczególności dokonującą zakupów.

4. Za "Konsumenta" w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Księgarni Internetowej Gandalf.com.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).   

5. Przez "Dni Robocze" rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

6. Za "wadę fizyczną" w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się niezgodność towaru lub e-wydania z umową.

7. Za "wadę prawną" w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się sytuację, w której towar lub e-wydanie stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli towar lub e-wydanie jest obciążone prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem lub e-wydaniem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§3

1. Klient wybiera towar i/lub e-wydanie z oferty Księgarni prezentowanej na stronie internetowej www.gandalf.com.pl i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.

2. Z chwilą złożenia zamówienia w Księgarni Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

§4

1. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.

2. Koszt dostawy nie jest doliczany do e-wydań.

§5

1. Księgarnia dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach i e-wydaniach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.

2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny towarów. Uprawnienie do dokonywania zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach i e-wydaniach podawane na stronach Księgarni stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§6

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

a) jego potwierdzenie przez Księgarnię, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia, oraz

b) potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta dokonane poprzez kliknięcie na wskazany link w otrzymanej wiadomości (email) z Księgarni,

a dodatkowo, z uwzględnieniem § 16 niniejszego Regulaminu, w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy, albo w razie złożenia zamówienia dotyczącego e-wydania, wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto Księgarni.

§7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Księgarni w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Księgarnię za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: info@gandalf.com.pl, lub pod numerem tel.: (42) 252-39-23.

§8

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie lub dostępności e-wydań na platformie dystrybutora, z usług którego korzysta Księgarnia.

2.Do sprzedaży prowadzonej w ramach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Księgarni lub u jej dostawców. O wyczerpaniu się zapasów Księgarnia zawiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Akcje promocyjne oraz wyprzedaże mogą być prowadzone przez określony czas, o którym Księgarnia informuje Klientów na stronie internetowej.

3. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który rozpoczyna się z dniem złożenia zamówienia przez Klienta i kończy się z dniem przekazania zamówienia z Księgarni do przewoźnika realizującego dostawę. Czas ten uwzględnia tylko Dni Robocze.

4. W celu zminimalizowania kosztów dostawy ponoszonych przez Klienta zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych towarów z zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Twoje zamówienia". Termin skompletowania zamówienia określany jest według towaru o najdłuższym czasie realizacji. Aktualna tabela zawierająca informacje o przewidywanym terminie dostawy dostępna jest na stronach Pomocy w sekcji "Warunki zakupów" Koszty dostawy.

5. Na życzenie Klienta Księgarnia może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.

§9

O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego towaru Księgarnia powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§10

1. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów o zbliżonym czasie przygotowania do wysyłki ale występują trudności z uzyskaniem zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy, zamówienie zrealizowane zostanie w całości w dłuższym okresie czasu (jednorazowa opłata za dostawę).

2. Na życzenie Klienta Księgarnia może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.

§11

1. Jeśli zamówienie obejmuje łącznie towary oraz e-wydania, dzielone jest ono na dwa odrębne koszyki i realizowane jest w dwóch odrębnych trybach.

2. E-wydania są gotowe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty w Księgarni.

3. E-wydania należy pobrać jak najszybciej po otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu wpłaty i możliwości pobrania. Jeśli dystrybutor wycofa plik ze swojej oferty, to klient utraci do niego dostęp i środki zostaną zwrócone na konto.

4. Towary wysyłane są zgodnie z czasem podanym pod opisem dotyczącym danego towaru.

§12

Z uwagi na to, że towary i e-wydania traktowane są jako osobne zamówienia to ich łączne zamawianie nie skutkuje kumulacją łącznej wartości zamówienia, wartości e-wydań nie wlicza się do wartości zamówienia (dotyczącego towarów) uprawniającej do bezpłatnej dostawy.

§13

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w zależności od informacji o dostępności, która znajduje się przy opisie każdego towaru plus czas dostawy (średni czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni). W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

§14

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

§15

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Twoje zamówienia". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

§16

1. Księgarnia oferuje cztery formy płatności za zamówione towary:

a) za pobraniem - cenę towaru oraz opłatę należną za dostawę towaru Klient płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym. Klient może również zdecydować się na dostawę towarów za pośrednictwem  firmy kurierskiej, płacąc kurierowi przy odbiorze paczki,

b) przelewem - towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Księgarni (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).

Numer rachunku bankowego Księgarni:

PKO BP: 60 1020 3378 0000 1102 0223 1157

lub

mBank: 19 1140 1010 0000 5351 5400 1001

c) kartą kredytową - Księgarnia przystępuje do realizacji zamówienia po udanej autoryzacji karty kredytowej,

d) PayPal - towar zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Księgarni od PayPal, że o cała należność za towar wraz z opłatą za dostawę została uiszczona.

2. Księgarnia oferuje trzy formy płatności za zamówione e-wydania:

a) przelewem - e-wydanie będzie możliwe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty w Księgarni

Numer rachunku bankowego Księgarni:

PKO BP: 60 1020 3378 0000 1102 0223 1157

lub

mBank: 19 1140 1010 0000 5351 5400 1001

b) szybkimi płatnościami - e-wydanie będzie możliwe do odbioru (pobrania) po wpłynięciu potwierdzenia do Księgarni, że cała należność za towar została uiszczona

c) kartą kredytową - e-wydanie będzie możliwe do odbioru (pobrania) po udanej autoryzacji karty kredytowej

§17

1. Każdy Klient na dowód zakupu towaru lub e-wydania otrzymuje od Księgarni fakturę VAT lub potwierdzenie zakupu. W przypadku zakupu bonów podarunkowych wystawiane są noty księgowe.

2. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Księgarni i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

3. W przypadku zamówienia e-wydania faktura VAT lub potwierdzenie zakupu zostaną wysłane do 7 dni od realizacji zamówienia (pobrania pliku przez Klienta), na adres e-mail lub drogą tradycyjną (Pocztą Polską) na dane podane podczas składania zamówienia.

§18

1. Księgarnia realizuje wysyłki towarów poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje w takim przypadku powiększony o opłatę należną przewoźnikowi, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.

2. Księgarnia nie realizuje zamówień e-wydań poza granicę Polski.

§19

1. Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (42) 252-39-23 lub drogą mailową: info@gandalf.com.pl. Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do odbiorcy lub w przypadku gdy plik nie został pobrany w ciągu 14 dni oraz gdy zostało przesłane oświadczenie rezygnacji.

2. W przypadku e-wydań anulować można jedynie zamówienia, które nie zostały opłacone.

§20

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.

2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Księgarnia zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.

3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię, Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).

4. Klient płaci za odesłanie towaru do Księgarni. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Odstąpienie od umowy dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych jest możliwe, jeżeli nie zostało usunięte (otwarte) oryginalne opakowanie towaru.

6. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (w szczególności: kremy, pudry, podkłady, tusze do rzęs, pomadki), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta, a także dołączany do przesyłki z zamówieniem wysyłanej do Klienta.

8. Ilekroć w niniejszym paragrafie oraz w § 21 niniejszego Regulaminu mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.

9. Zawarte w niniejszym paragrafie przepisy dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej z Księgarnią umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§21

1. W przypadku e-wydań odstąpienie od umowy nie jest dopuszczalne, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Księgarnię o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej e-wydania jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta.

§ 21`

1. Księgarnia wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad (rękojmia).

2. W stosunku do Konsumenta Księgarnia ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w innych przepisach szczególnych mających zastosowanie do Księgarni.

3. Niezgodność towaru lub e-wydania z umową ma miejsce w szczególności gdy:

a) towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia, chyba, że Konsument nie zastosował się do etykiety umieszonej na towarze;

b) Konsumentowi wydany został towar w stanie niezupełnym;

c) towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Księgarnię przy zawarciu umowy, a Księgarnia nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

d) towar nie ma właściwości, o których istnieniu Konsument był zapewniany przez producenta lub jego przedstawiciela, osobę, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osobę, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

4. Zawarte w niniejszym paragrafie przepisy dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej z Księgarnią umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§22

1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do Księgarni. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Księgarnia zwróci należność za reklamowany towar.

4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednakże Księgarnia podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli Księgarnia nie udzieliła odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, należy przyjąć, że reklamacja została uznana. Odpowiedź na reklamację Księgarnia przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

6. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Księgarnia przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

a)  zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, wraz z informacją o podmiocie uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,  właściwym dla Księgarni, albo

b)  odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7. Jeżeli Księgarnia nie złożyła żadnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, uznaje się, że wyraziła zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§23

1. W przypadku reklamacji e-wydań należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: info@gandalf.com.pl, telefonicznie pod numerem (42) 252-39-23 lub poprzez komunikator gg 12088520.

2. Za e-wydanie posiadające wadę fizyczną uznaje się plik, który posiada usterki techniczne.

3. Księgarnia nie uwzględnia reklamacji, których przedmiotem jest wskazany przez Księgarnię format oferowanych e-wydań, lub niemożność otworzenia pliku w innym programie niż wskazany na stronach Księgarni pod danym e-wydaniem.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni kalendarzowych od chwili jej dostarczenia do Księgarni. O przebiegu i wyniku reklamacji Klient zostanie powiadomiony indywidualnie.

5. Do reklamacji e-wydań stosuje się odpowiednio postanowienia § 22 ust. 6 i 7.

§ 23`

1. Poza reklamacjami dotyczącymi towarów lub e-wydań Klient może zgłosić reklamację w zakresie świadczenia przez Księgarnię usług drogą elektroniczną, dotyczącą w szczególności funkcjonowania Księgarni i korzystania z oferowanych przez nią usług.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz opis zaistniałego problemu.

3. Czas rozpatrzenia takiej reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych, jednakże Księgarnia podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

§24

Liczba zamawianych towarów lub e-wydań nie jest ograniczona, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Dane e-wydanie może zostać zamówione tylko raz w danym zamówieniu.

§25

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Księgarni Internetowej Gandalf.com.pl.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi Newsletter.

3. Szczegółowe zasady korzystania z usługi Newslettera zostały opisane w regulaminie usługi Newsletter, który dostępny jest https://www.gandalf.com.pl/regulamin/newsletter/

 

§26

 

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§27

Nazwy producentów towarów i e-wydań oraz ich marki należą do ich właścicieli lub innych upoważnionych podmiotów i prezentowane są w Księgarni wyłącznie w celach informacyjnych.

§28

1. Księgarnia Internetowa Gandalf.com.pl dokłada wszelkich starań by zgromadzone przez nią dane osobowe Klientów podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 
2. Administratorem danych osobowych Klientów udostępnionych Księgarni Internetowej Gandalf.com.pl przez Klientów jest Gandalf Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 37, tel. +48 42 252 39 23, posługujący się adresem e-mail: info@gandalf.com.pl. 
 
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień lub świadczenia innych usług drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, jeśli taka usługa została zamówiona.
 
4. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 
5. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Księgarnię w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
7. W przypadku Klientów, którzy wybrali spersonalizowaną formę usługi newsletter, ich dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie).
 
8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne w celu składania zamówień, założenia konta oraz korzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter.
 
9. Księgarnia stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 
10. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów wykorzystywanych przez Księgarnię w celu realizacji zamówień oraz wysyłki newslettera zostały opisane w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies, która dostępna jest tutaj.
 

§29

1. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:

GANDALF Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 37
91-612 Łódź
e-mail: info@gandalf.com.pl
tel.: 42 252-39-23 w godz. 9:00 - 18:00 (pon. - pt.).

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach (linkach).

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Księgarnią;

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Księgarnią, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Księgarnia wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL


Regulamin ważny od 01.01.2021 roku.