SPRAWDŹ STATUS ZAMÓWIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie

Klauzula informacyjna RODO obowiązująca od (29.11.2021r.).

RODO informacja dla Klientów
W związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (,,RODO" lub "Rozporządzenie"), chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewnić, że dochowujemy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.
Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gandalf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 37, 91-612 Łódź ("Gandalf", "Administrator" lub "my"). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 42 252 39 23, lub za pomocą poczty elektronicznej: info@gandalf.com.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w szczególności na potrzeby: (I) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzania transakcji, (II) obsługi zgłaszanych przez Panią/Pana reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń, (III) kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą, (IV) obsługi technicznej Pani/Pana konta w serwisie Księgarni Internetowej Gandalf ("Serwis"). Działania te mogą polegać w szczególności na kierowaniu do Pani/Pana wiadomości e-mail lub kontakcie bezpośrednim w związku z realizacją złożonego przez Panią/Pana zamówienia.
W opisanym powyżej celu Gandalf może przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: (I) imię i nazwisko, (II) adres zamieszkania, (III) inny adres do korespondencji, (IV) numer telefonu, oraz (V) adres e-mail.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, na potrzeby prowadzonego przez nas kontaktu bezpośredniego, którego celem jest między innymi weryfikacja spełnienia przez nas i znajdujące się w naszej ofercie produkty określonych wymagań oraz wprowadzenia w naszej ofercie odpowiednich zmian/ulepszeń w tym zakresie. Działania te mogą polegać w szczególności na kierowaniu do Pani/Pana wiadomości e-mail zawierających prośbę o wystawienie opinii na temat zakupionego produktu lub określonej usługi.
Ponadto, w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na potrzeby prowadzenia działań marketingowych polegających między innymi na kierowaniu do Pani/Pana wiadomości e-mail zawierających reklamę dopasowaną do Pani/Pana preferencji, zawierającą informacje o interesujących Panią/Pana produktach lub usługach (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną). W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać profilowanie, tj. za pomocą automatycznego przetwarzania danych, w tym danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies, oceniamy wybrane czynniki dotyczące Pani/Pana w celu analizy Pani/Pana preferencji. Dokonując tego rodzaju profilowania nie stosujemy jednak w stosunku do Pani/Pana profilowania wywołującego wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające.
Profilowanie jest przez nas wykorzystywane przy marketingu bezpośrednim jedynie wówczas, gdy wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej i może być w każdym czasie cofnięta, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Więcej na temat plików cookies znajdziesz tutaj. 
W opisanym powyżej celu Gandalf może przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: (i) imię i nazwisko, (ii) numer telefonu, oraz (iii) adres e-mail. 
Ponadto, w przypadku zamówienia przez Panią/Pana - podczas rejestracji w Serwisie lub w późniejszym momencie korzystania z Serwisu - usługi newslettera, polegającej na przesyłaniu na podany przez Panią/Pana adres e-mail newslettera z ofertami handlowymi, promocjami oraz innymi informacjami dotyczącymi m.in. nowości wydawniczych ("usługa Newsletter"), podany przez Panią/Pana adres e-mail przetwarzany będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania umowy o świadczenie przez Gandalf usługi Newsletter;
Dodatkowo, obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Pani/Pana osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Panią/Panem umowy, tj. do momentu wyrejestrowania Pani/Pana konta z Serwisu lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji, usługi dostarczania zakupionych przez Panią/Pana towarów, a także podmiotom współpracującym przy prowadzeniu akcji marketingowych. Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
W celu oceny realizacji zamówienia Pani/Pana adres e-mail jest przetwarzany przez poniższe podmioty współpracujące w zakresie podanym poniżej:
- Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, operatora serwisu Ceneo.pl w celu oceny procesu składania i realizacji zamówienia oraz oceny zamówionych produktów w ramach programu "Zaufane Opinie" prowadzonego przez serwis Ceneo.pl;
- Google Ireland Limited, w celu wysłania linku do formularza oceny transakcji;
-  podmioty świadczące usługi polegające na kierowaniu do Pani/Pana spersonalizowanych reklam, dopasowanych do Pani/Pana preferencji, zawierających informacje o interesujących Panią/Pana produktach lub usługach (remarketing).
Dodatkowo, w przypadku rejestrowania się przez Pana/Panią, w panelu hurtowym prowadzonym przez Administratora pod adresem https://www.gandalf.com.pl/biznes-login/, ze wskazaniem, że rejestruje się Pani/Pan, jako członek Związku Nauczycielstwa Polskiego ("ZNP") lub innego podmiotu o podobnym celu działania lub charakterze, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, odpowiednio ZNP lub do tego innego podmiotu wskazanego w procesie rejestracji, w celu pomocy przy weryfikacji Pani/Pana statusu, jako osoby uprawnionej do rejestracji w tym panelu.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania (o ile jest ono stosowane).
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.
W celu efektywniejszego promowania oferty i dopasowania jej do Pani/Pana potrzeb, wyłącznie w przypadku zamówienia przez Panią/Pana spersonalizowanej usługi Newsletter, Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu) poprzez użycie ich do oceny niektórych informacji na Pani/Pana temat, w szczególności do przeprowadzenia analizy lub prognozy Pani/Pana preferencji zakupowych. Takie zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonywania przez nas umowy o świadczenie spersonalizowanej usługi Newsletter.
Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywania przez Gandalf. Brak podania tych danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z usług świadczonych przez Gandalf.

Dziękujemy i pozdrawiamy,
Zespół Gandalfa Gandalf.com.pl