Konkurs | Gandalf.com.pl
Ulubione
Kategorie

 

 

"Kupuj w Smyku i nie p艂a膰 za podr臋czniki w Gandalfie!"

 

 

 

 

 

 

Z powodu nie spe艂nienia warunku zapisanego w regulaminie konkurs nie zosta艂 rozstrzygni臋ty.

 

 

 

 Regulamin konkursu

 

1. Regulamin okre艣la warunki konkursu „Kupuj w Smyku, nie p艂a膰 za podr臋czniki w Gandalfie” (zwanego dalej Konkursem).
2. Podmiotem organizuj膮cym konkurs jest GANDALF Sp. z o.o. z siedzib膮 w 艁odzi przy Al. Pi艂sudskiego 135, 92-318 艁ód藕, wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, za numerem KRS 0000381992, posiadaj膮ca NIP 527-26-52- 185, posiadaj膮ca kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 17 205 000.00 z艂 wg stanu na dzie艅 01.08.2011r.
3. Konkurs rozpoczyna si臋 1 sierpnia 2012r. a ko艅czy si臋 31 sierpnia 2012r.
4. Konkurs prowadzony jest na ca艂ym obszarze RP.
5. U偶ytkownik, 偶eby wzi膮膰 udzia艂 w konkursie musi podczas sk艂adania zamówienia na stronie Gandalf.com.pl wpisa膰 specjalny kod, który otrzyma po zrobieniu zakupów na Smyk.com. Minimalna warto艣膰 zamówienia, która bierze udzia艂 w konkursie to 100 z艂. U偶ytkownik zobowi膮zany jest do op艂acenia zamówienia.
6. Uczestnikiem Konkursu mo偶e by膰 ka偶da pe艂noletnia osoba fizyczna, ktora spe艂ni wszystkie warunki przedstawione w punkcie 5 w niniejszym Regulaminie.
7. W konkursie zostanie nagrodzone ka偶de co 150. zrealizowane zamówienie spe艂niaj膮ce warunki z punktu 5 z艂o偶one w okresie od 1 sierpnia 2012r. do 31 sierpnia 2012r. Przez zrealizowane zamówienie rozumie si臋 op艂acone zamówienie z艂o偶one z kodem specjalnym o minimalnej warto艣ci 100 z艂.
8. Organizator przewiduje dla zwyci臋zców Konkursu zwrot warto艣ci z艂o偶onego przez nich zamówienia przy zastrze偶eniu, 偶e zwrot pomniejszony b臋dzie o 20 groszy (netto) za ka偶dy zakupiony produkt.
9. W konkursie nie mog膮 bra膰 udzia艂u pracownicy oraz rodziny pracowników i wspó艂pracowników Organizatora konkursu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zg艂oszenia, które nie dotar艂y do niego z przyczyn od niego niezale偶nych.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
12. Ka偶dy ze zwyci臋zców konkursu zostanie poinformowany o wygranej e-mailem na adres podany w zamówieniu do dnia 24 wrze艣nia 2012r.
13. W przypadku braku mo偶liwo艣ci skontaktowania si臋 ze zwyci臋zc膮 w ci膮gu 7 dni od zako艅czenia konkursu nagroda przepada.
14. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów odbywa si臋 zgodnie z ustaw膮 o ochronie danych osobowych.
15. Warunkiem rozstrzygni臋cia konkursu jest z艂o偶enie 151 zamówie艅 ze specjalnym kodem konkursowym.
16. Ka偶dy z Uczestników przez przyst膮pienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.