rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki
Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania - pdf

ocena: 6, głosów: 18
 

Fragmenty

przeczytaj fragment e-książki przeczytaj fragment e-książki
Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania - pdf

Spis treści:
Wstęp 7

1. Wieloaspektowość problematyki dotyczącej procesu czytania 11


1.1. Teoretyczne podstawy czytania, pamięci i mnemotechnik – analiza literatury 11
Czytanie 11
Pamięć 15
Mnemotechniki 19
1.2. Fizjologiczno-psychologiczne podstawy czytania 22
1.3. Semiotyczne aspekty czytania 28
1.4. Metody nauki czytania 32
1.5. Wybrane koncepcje nauki czytania 35
Koncepcja Mariana Falskiego 35
Koncepcja Jana Zborowskiego 37
Koncepcja Ewy i Feliksa Przyłubskich 39
Koncepcja Heleny Metery 40
Koncepcja Bronisława Rocławskiego 41
Koncepcja Jadwigi Cieszyńskiej 42
Koncepcja Glenna Domana 45


2. Trudności w nabywaniu umiejętności czytania – wybrane zagadnienia 49


2.1. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu 49
2.2. Wybrane koncepcje etiologiczne trudności w czytaniu 54
Koncepcja genetyczna 54
Koncepcja hormonalna 54
Koncepcja fragmentarycznych deficytów rozwojowych 55
Koncepcja mikrouszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego 55
Koncepcja konfliktu dominacji półkulowej 55
Koncepcja neuropsychologiczna 56
Koncepcja zmian strukturalnych i zakłóceń czynnościowych
ośrodkowego układu nerwowego 56
Koncepcja pedagogiczna 58
Koncepcja psychodysleksji 58
Koncepcja psycholingwistyczna 59
2.3. Ryzyko dysleksji i jego symptomy 59
2.4. Spostrzeganie wzrokowe a trudności w czytaniu 633. Praca terapeutyczna z uczniem z trudnościami w nabywaniu umiejętności
czytania i pisania 69


3.1. Praca terapeutyczna – ujęcie terminologiczne w literaturze
pedagogiczno-psychologicznej 69
3.2. Wybrane metody terapii 72
Metoda Dobrego Startu 72
Metoda symboli dźwiękowych 73
Program rozwijający percepcję wzrokową Marianne Frostig 74
Metoda oparta na systemie percepcyjno-motorycznym
Newella C. Kepharta 75
Metoda 18 struktur wyrazowych 76
Terapia trudności w uczeniu się czytania i pisania
oparta na wyćwiczeniu zaburzonych funkcji 78
Terapia neuropsychologiczna według Dirka Bakkera 81
3.3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się – zmiany systemowe 844. Metodologiczne podstawy badań własnych 91


4.1. Problematyka badań 91
4.2. Hipoteza robocza, zmienne i wskaźniki 94
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 98
4.4. Charakterystyka zmiennej niezależnej – czynnika eksperymentalnego 105
4.5. Organizacja i przebieg badania eksperymentalnego
oraz dobór badanych grup 108


5. Poziom funkcji podstawowych – wyniki badań 111


5.1. Percepcja wzrokowa badanych uczniów 111
5.2. Percepcja słuchowa badanych uczniów 121
5.3. Motoryka mała badanych uczniów 1266. Mnemotechniki jako czynnik eksperymentalny wspierający nabywanie
umiejętności czytania i pisania – wyniki badań własnych 133


6.1. Kierunkowe zaburzenia percepcji wzrokowej a trudności
w nabywaniu przez dzieci umiejętności czytania –
wyniki badań początkowych 133
6.2. Wpływ mnemotechnicznych środków i metod na nabywanie
umiejętności czytania – wyniki badań eksperymentalnych 140
6.3. Mnemotechniki a nabywanie umiejętności pisania 165
6.4. Efektywność programu niwelowania trudności w nabywaniu
umiejętności czytania i pisania – analiza porównawcza
uzyskanych wyników 179


Podsumowanie wyników badań i wnioski 195
Postulaty metodyczne do pracy z uczniem z trudnościami w czytaniu i pisaniu 198
Bibliografia 201
Spis schematów 213
Spis rysunków 214
Spis tabel 216
Spis wykresów 218Wstęp.

Dzisiejszy świat dziecka jest bardziej różnorodny, większy i bogatszy niż ten sprzed kilku czy kilkudziesięciu lat, dlatego współczesna szkoła pełni nie tylko funkcje dydaktyczno-wychowawcze, ale przede wszystkim przygotowuje do życia w społeczeństwie oraz wspiera rozwój jednostki, wskazując drogi poszukiwań i samodzielnego zdobywania wiedzy. Nauka i rozwój to wzajemnie ze sobą powiązane procesy, dlatego też uczenie powinno polegać na kształtowaniu bogatej wewnętrznie, wrażliwej moralnie oraz zaradnej życiowo jednostki, otwartej na świat i ludzi.
Dziecko, rozpoczynając naukę w klasie I, wkracza w magiczny świat nabywania nowych wiadomości i umiejętności, kształtuje swój stosunek do wykonywanej pracy, podejmowanych zadań oraz otoczenia. Interesuje się tekstem pisanym, co budzi w nim potrzebę rozszyfrowywania informacji występujących w postaci różnorodnych znaków. Jego działania zostają ukierunkowane na opanowanie umiejętności czytania i pisania – form komunikacji stanowiących bardzo ważny i podstawowy cel edukacji, mających między innymi duży wpływ na to, jak będzie przebiegać dalszy proces kształcenia. Ucząc dziec-
ko czytania i pisania, musimy pamiętać o jego indywidualności, czyli trzeba mu umożliwić podążanie własną drogą i we własnym tempie. Nasze zadanie to dobór oraz wskazywanie odpowiednich form i metod osiągania celów, pokonywania trudności oraz motywowania do podejmowania wysiłku.
Nowa przestrzeń zadaniowa to również ujawnianie się zaburzeń w obrębie pewnych funkcji lub deficytów rozwojowych, co w konsekwencji decyduje o postępach dziecka w nauce, ponieważ trudności szkolne przejawiane przez najmłodszych uczniów często warunkują i decydują o dalszym przebiegu kariery szkolnej. Dlatego bardzo istotne jest podejmowanie wczesnych działań wspierających, wśród których szczególne miejsce zajmują wczesna diagnoza pedagogiczna oraz postępowanie zmierzające do eliminowania i pokonywania trudności w uczeniu się.
Zaprezentowane w książce badania dotyczą analizy związków między wykorzystanymi mnemotechnikami a zapamiętaniem kształtu liter podobnych, najczęściej mylonych przez dzieci. Mnemotechniki w zabawny i humorystyczny sposób miały umożliwić dziecku poznanie i zapamiętanie kształtu liter, ukonkretnić abstrakcyjne znaki oraz uzmysłowić, że każda litera jest jedyna w swoim rodzaju i posiada cechy wyróżniające ją spośród innych. Zapamiętanie materiału literowego zostało także wsparte „żywymi” wierszykami i opowiadaniami, które miały zwrócić uwagę dziecka na to, co ważne. Tworzenie obrazów pozwoliło na „ozdabianie” danej litery, tak aby jej kształt i cechy charakterystyczne zachowały się w pamięci dziecka.

Przykładem może być wierszyk „ożywiający” literę a:
Wielkie A to drabina,
po której aligator Al się wspina.
W łapce mały talerzyk trzyma
i łyżeczką pyszne ciasteczko wcina.
Talerzyk z łyżeczką, małe a przypomina.
Gdyby nie ta łyżeczka,
to ciastko niezjedzone,
na Ala byłoby obrażone.
Źródło: opracowanie własne.


Pierwszy rozdział książki to charakterystyka kluczowych pojęć – czytania, pamięci i mnemotechnik, które są ze sobą ściśle powiązane i stanowią przedmiot teoretycznych rozważań oraz prowadzonych badań. Omówiono tu także fizjologiczno-psychologiczne uwarunkowania procesu czytania oraz jego semiotyczne aspekty. Przedstawiono krótką charakterystykę metod i wybranych koncepcji nauki czytania.
Rozdział drugi poświęcono problematyce związanej z trudnościami w czytaniu i pisaniu z uwzględnieniem specyficznych trudności oraz ryzyka dysleksji, a także wybranych koncepcji etiologicznych. Przedstawiono i omówiono rolę spostrzegania wzrokowego w procesie czytania, szczególną uwagę zwracając na zaburzenia percepcji wzrokowej i zachowania świadczące o obniżonej percepcji.
W rozdziale trzecim przedstawiono wybrane metody terapii stosowane w pracy z uczniami mającymi trudności w czytaniu i pisaniu oraz podjęto najistotniejsze kwestie dotyczące organizowania systemowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Rozdział czwarty to opis metodologii badań własnych, z uwzględnieniem problematyki badań, charakterystyki czynnika eksperymentalnego, oraz omówienie organizacji i przebiegu eksperymentu.
Część empiryczna składa się z dwóch rozdziałów, w których omówiono wyniki badań. Pierwszy opisuje poziom funkcji podstawowych – percepcji wzro-
kowej, percepcji słuchowej oraz motoryki małej badanych uczniów klas pierwszych. W drugim scharakteryzowano związek między kierunkowymi zaburzeniami percepcji wzrokowej a trudnościami w czytaniu oraz zależność pomiędzy mnemotechnicznymi środkami i metodami a nabywaniem umiejętności czytania i pisania.
Ostatnia część to podsumowanie wyników badań oraz próba nakreślenia wskazówek metodycznych ułatwiających prawidłową organizację pracy z uczniem mającym trudności z czytaniem i pisaniem.
Książka nie stanowi poszukiwań uniwersalnej metody ułatwiającej naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom, ma jedynie pokazać sposób ułatwiający skuteczne zapamiętywanie kształtów liter podobnych. Mnemotechniki uwzględniają odrębność, niepowtarzalność każdego dziecka oraz umożliwiają mu pokonywanie we własnym tempie trudności w czytaniu i pisaniu, które wynikają z mylenia liter. W związku z tym dziecko z przyjemnością i uśmiechem podróżuje po świecie liter i skutecznie zapamiętuje ich kształt.

Zachęcam także do sięgnięcia po ćwiczenia Mnemliterki i życzę Państwu, aby nauka liter oraz przygoda z czytaniem i pisaniem były dla dzieci dobrą zabawą.

Joanna Skibska

Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania - pdf

ebook

Wydawnictwo: Impuls

Zabezpieczenie: Znak wodny

Produkt cyfrowy

Nasza cena: 37,66

Cena detaliczna: 44,30

U nas taniej o 15%

dodaj do przechowalni dodaj do listy życzeń Dodaj do koszyka
Powrót
  • Opis

  • Szczegółowe informacje

  • Recenzje (0)

  • Inne wydania

Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania - pdf - opis produktu:

Dziecko, rozpoczynając naukę w klasie I, wkracza w magiczny świat nabywania nowych wiadomości i umiejętności, kształtuje swój stosunek do wykonywanej pracy, podejmowanych zadań oraz otaczającego świata. Interesuje się tekstem pisanym, co budzi w nim potrzebę rozszyfrowywania informacji występujących w postaci różnorodnych znaków. Jego działania zostają ukierunkowane na opanowanie umiejętności czytania i pisania - form komunikacji stanowiących bardzo ważny i podstawowy cel edukacji, mających między innymi duży wpływ na to, jak będzie przebiegać dalszy proces kształcenia. Ucząc dziecko czytania i pisania, musimy pamiętać o jego indywidualności, czyli trzeba mu umożliwić podążanie własną drogą i we własnym tempie. Nasze zadanie to dobór oraz wskazywanie odpowiednich form i metod osiągania celów, pokonywania trudności oraz motywowania do podejmowania wysiłku. [...] Zaprezentowane w książce badania dotyczą analizy związków między wykorzystanymi mnemotechnikami a zapamiętaniem kształtu liter podobnych, najczęściej mylonych przez dzieci. [...] Książka nie stanowi poszukiwań uniwersalnej metody ułatwiającej naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom, ma jedynie pokazać sposób ułatwiający skuteczne zapamiętywanie kształtów liter podobnych. Mnemotechniki uwzględniają odrębność, niepowtarzalność każdego dziecka oraz umożliwiają mu pokonywanie we własnym tempie trudności w czytaniu i pisaniu, które wynikają z mylenia liter. W związku z tym dziecko z przyjemnością i uśmiechem podróżuje po świecie liter i skutecznie zapamiętuje ich kształt.

Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania - pdf - szczegółowe informacje:

Dział: e-Książki pdf, epub, mobi, mp3

Kategoria: nauki humanistyczne, pedagogika

Wydawnictwo: Impuls
ISBN:978-83-7850-151-0
Język:polski
Zabezpieczenia i kompatybilność produktu (szczegóły w dziale POMOC): * Produkt jest zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem (Znak wodny)
Wprowadzono: 27.11.2012
i zgarniaj nagrody napisz recenzję

Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania - pdf - recenzje klientów


Podobał Ci się ten tytuł? Zainspirował Cię? A może nie zgadzasz sie z autorem, opowiedz nam o tym, opisz swoje doznania związane z lekturą.

eBookowe bestsellery z tych samych kategorii

Sodoma - mobi, epub Hipokryzja i władza ...

F. Martel

ebook, multiformat: mobi, epub

27,55 zł taniej -20%

Kółko się pani urwało - mobi, epub

J. Galiński

ebook, multiformat: mobi, epub

20,74 zł taniej -20%

Ogień i krew - mobi, epub

G. Martin

ebook, multiformat: mobi, epub

39,57 zł taniej -15%

Pozwól mi wrócić - mobi, epub

B. Paris

ebook, multiformat: mobi, epub

23,63 zł taniej -20%

Joanna Skibska - przeczytaj też

Diagnoza interdyscyplinarna - mobi, ...

J. Skibska

ebook, multiformat: mobi, epub

18,31 zł taniej -15%

Mnemoliterki - pdf Ćwiczenia do ...

J. Skibska

ebook pdf

20,91 zł taniej -15%

Mnemoliterki - epub Ćwiczenia do ...

J. Skibska

ebook epub

13,57 zł taniej -15%

Zobacz również

O Zeusie, innych bogach i ludziach - ...

M. TINSCHERT

ebook, multiformat: mobi, epub

26,76 zł taniej -15%

Ponad przekonaniami - mobi, epub ...

M. Joy

ebook, multiformat: mobi, epub

26,70 zł taniej -15%

Paryż domowym sposobem - mobi, epub O ...

A. Szydłowska

ebook, multiformat: mobi, epub

40,07 zł taniej -15%

Nieposłuszeństwo - mobi, epub

F. Gros

ebook, multiformat: mobi, epub

25,13 zł taniej -10%

Ciekawe pomysły Gandalfa

ebook

4.17 zł

taniej -15%

Polityka jako czynnik demoralizujący...

Książka opisuje negatywne zachowania polityczne i ich wpływ na nasze złe zachowanie oraz jakie patologiczne skutki potrafią one wywoływać w społeczeństwie. Mimo iż polityka sama w sobie nie jest niczym złym ani negatywnym, to niestety w rzeczywistości politycy, tylko po to, żeby osiągnąć polityczne korzyści potrafią manipulować wypowiedziami, starając się...

ebook

17.88 zł

taniej -20%

Dobrobyt społeczno - gospodarczy - pdf Rozdział...

U podstaw rozwoju ekonomicznego leży wiele czynników, które rozpatrywane były na przestrzeni lat przez ekonomistów z różnych szkół. W zależności od tego z której szkoły się wywodzili, zakładali mniejszy lub większy udział państwa w rozwoju gospodarczym kraju. Państwo, jako uczestnik rynku może oddziaływać poprzez szereg instrumentów o charakterze fiskalnym...

ebook

24.22 zł

taniej -20%

Rozwój infrastruktury ekonomicznej jako czynnik...

Współcześnie uznaje się, że regiony są ważnym elementem harmonijnego rozwoju nie tylko poszczególnych państw, lecz również całej Europy. Zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (poprzedzonym traktatem o Unii Europejskiej) obowiązkiem Wspólnoty jest podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia dysproporcji w poziomie rozwoju różnych...

ebook

22.34 zł

taniej -20%

Środki unijne jako czynnik rozwoju i...

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają niezwykle istotną rolę w gospodarce Polski i innych krajów europejskich. Konkurencyjność i rozwój tej grupy przedsiębiorstw decyduje o rozwoju całej gospodarki i jej pozycji na rynkach międzynarodowych. Jednocześnie istnieją pewne bariery, które znacząco utrudniają rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw....

książka

59.85 zł

taniej -0%

Doświadczenia rodzinne jako czynnik rozwoju...

W prezentowanej książce, która odwołuje się do biografii wybitnych twórców ukazano współzależność trzech ważnych czynników w życiu każdego człowieka: rozwoju, twórczości i rodziny. W potocznym odbiorze pojęcie twórczość łączy się wyłącznie z wybitnymi osiągnięciami człowieka. Tymczasem w świetle teorii psychologicznych każdy człowiek zdolny jest do...

książka

59.85 zł

taniej -0%

Relacje międzyorganizacyjne i kapitał...

Tematyka pracy jest istotna oraz aktualna z uwagi na rozwój dotychczasowych oraz powstawanie nowych relacji kształtujących się w obszarze współpracy przedsiębiorstw. Zagadnienie kapitału intelektualnego, relacji międzyorganizacyjnych oraz ich wpływu na innowacyjność przedsiębiorstw w literaturze nauk zarządzania jest stosunkowo nowe i wymaga poznania...

Brak list życzeń:

Utwórz

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku

2.99

14.99

2.99

1.98

8.99

2.35

2.84

Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność › przejdź do koszyka
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź

Powiadom kiedy produkt będzie dostępny

Wpisz swój adres e-mail: