rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki
Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury Książka z płytą CD
ocena: 5, głosów: 3
 
powiększenie

Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury
Książka z płytą CD (miękka)

książka

Wydawnictwo: C.H.Beck

Oprawa: miękka

Ilość stron: 412

Wysyłamy w: 3 - 5 dni + czas dostawy

Dostępność: mały zapaspomoc Brak na naszym magazynie.
Spróbujemy go sprowadzić dla Ciebie.
Szansa na realizację 60%.
Potrzebny czas 3-5 dni roboczych.

Nasza cena: 168,44

dodaj do przechowalni dodaj do listy życzeń Dodaj do koszyka

Przy zakupie 5 egz.
Cena hurtowa:

134,75

Powrót Darmowa wysyłka dla zamówień od 99zł. SPRAWDŹ!
  • Opis

  • Szczegółowe informacje

  • Recenzje (0)

Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury, Książka z płytą CD - opis produktu:

Niniejsza publikacja wyjaśnia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2018 r., sprawozdań statystycznych i z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz formularzy podatkowych (CIT-8, VAT-7, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11), występujących w instytucjach kultury. Dodatkowo znajdą się w niej liczne przykłady i schematy księgowe, jak również wypełnione dokumenty poprzedzone założeniami liczbowymi. W związku z tym książka ta jest przydatnym narzędziem przy zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2018 r.

W 2018 r. weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku w instytucjach kultury:

Od 1.1.2018 r. weszła w życie nowa klasyfikacja środków trwałych. Zmiany w KŚT były spowodowane m.in. zmianami w PKWiU. Nowe przepisy różnią się od poprzednio obowiązującej KŚT w obszarze tytułów grupowania oraz zakresu grup, zmian kodów grup czy też rozszerzenia opisu poszczególnych grup. Jak wskazuje GUS, zmiany dotyczą 16% spośród wszystkich pozycji zawartych w KŚT, jednak w dużej mierze odnoszą się do środków trwałych często występujących w jednostkach (np. zmiany dotyczące numeracji rodzaju "Zespoły komputerowe`). W praktyce jednostek sektora finansów publicznych zmiany więc mogą dotyczyć ok. 80% liczby obiektów inwentarzowych zważywszy na strukturę przedmiotową środków trwałych, w których z reguły przeważają meble (zmiana kodu rodzaju z 808 na 809 oraz zespoły komputerowe - zmiana kodu rodzaju 491 na 487).
Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). Weszła w życie 1.1.2018 r. Podniosła ona limit wartości dla aktywów niskocennych z 3500 zł na 10 000 zł. Zmiany zasad uznawania środków trwałych za niskocenne oraz pokazanie zmiany oszacowań w tym zakresie należy podawać w "Informacjach dodatkowych i objaśnieniach`.
W związku z powyższą zmianą modyfikacji uległ załącznik Nr 1 do ustawy CIT pn. "Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych`. Zmiana podyktowana była potrzebą dostosowania treści załącznika do aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1864).
Ustawy z 15.6.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1291)
Ustawa z 15.12.2017 r. zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 62). Ustawa ta wprowadza od 1.7.2018 r. mechanizm podzielonej płatności (w tym nowy tryb zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni na konto VAT). Informacje o mechanizmie podzielonej płatności należy podawać w "Informacjach dodatkowych i objaśnieniach`.
Ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 398). Wprowadza ona od 1.10.2018 r. obowiązek składania sprawozdania finansowego i innych sprawozdań sporządzanych na podstawie ustawy o rachunkowości w postaci elektronicznej.

Ponadto w poprzednich latach:

W dniu 29.5.2017 r. wszedł w życie Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 "Środki trwałe` (Dz.Urz.MRiF z 2017 r. poz. 105). Miał on zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1.1.2017 r. Ponadto należy pamiętać, że od 28.7.2016 r. obowiązuje stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Wszystko to ma wpływ na zamknięcie roku 2018 r.

Instytucje kultury sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych, oraz sprawozdania statystyczne. Poniżej podajemy terminy sporządzania tych sprawozdań:

Do 31 marca 2019 r. należy wstępnie zamknąć księgi rachunkowe oraz przekazać do organizatora (jednostki samorządu terytorialnego lub ministra kultury) roczne sprawozdanie finansowe
Nie później niż do 30 czerwca 2019 r. organizator zatwierdza sprawozdanie finansowe przekazane przez IK
Do 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucja kultury przekazuje do Urzędu skarbowego zatwierdzone sprawozdanie finansowe
Do 6 lutego 2019 r. samorządowe instytucje kultury mają obowiązek sporządzić i przekazać do zarządu JST (będącego organizatorem IK) kwartalne, jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N.
Do 6 lutego 2019 r. samorządowe instytucje kultury mają obowiązek sporządzić i przekazać do zarządu JST (będącego organizatorem IK) roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN
Do 25 lutego 2019 r. zarządy JST nadzorujące samorządowe instytucje kultury muszą przekazać do RIO kwartalne zbiorcze sprawozdanie Rb-N I Rb-Z za IV kwartał oraz roczne zbiorcze sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN.

Pośród sprawozdań, które muszą składać instytucje kultury, są też formularze podatkowe. Z tych, które dotyczą podatków dochodowych najważniejsze to:

składane do 31 marca 2019 r. zeznanie CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-8/O (dla podatku dochodowego od osób prawnych), ale też
formularze składane przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. m.in.: PIT-4R, PIT-8AR (deklaracje składane do 31 stycznia 2019 r.), oraz PIT-11, PIT-40, PIT-8C oraz IFT-1/IFT-1R, czyli formularze składane do końca lutego 2019 r.

Zagadnienia, które rodzą najwięcej problemów:

Jak wypełnić deklaracje CIT-8 za 2018 r.?
Jak ujmować w bilansie stratę z lat ubiegłych? Czy można wykazywać ją ze znakiem ujemnym, czy też należy przeksięgować ją na fundusz rezerwowy lub fundusz instytucji kultury?
Czy niewykorzystana do końca roku budżetowego kwota dotacji podlega zwrotowi do budżetu JST w terminie do 31 stycznia następnego roku?
Czy IK muszą na koniec roku zwracać do organizatora środki znajdujące się na rachunku bieżącym?
Czy z dotacji podmiotowej można dokonywać zakupów inwestycyjnych?
Jak ujmować w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym dotacje, które w końcu roku pozostają na koncie 840?
Jakie punkty zostały dodane do "Informacji dodatkowych i objaśnień` i jak je wypełnić? Chodzi tu o: Punkt 1 ppkt 17 "Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi` oraz Punkt 1 ppkt 18 "Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT`

Książka wyjaśnia również następujące zagadnienia problemowe:

Jak naliczać i księgować odsetki ustawowe w IK?
Jak dokonywać amortyzacji od wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych (w tym uwzględniając zmianę wartości niskocennych środków trwałych na 10 000 zł i związaną z tym uproszczoną amortyzację)?
Jak szacowanie wysokości odpisów amortyzacyjnych)?
Jak określić zakres obiektu środka trwałego, jego wartość początkową, okres ekonomicznej użyteczności lub metody i stawki amortyzacji, a także charakter nakładów ponoszonych w trakcie użytkowania (remont, ulepszenie)?
Jak w polityce rachunkowości określić zasady dla poszczególnych środków trwałych i do jakiej kwoty może uznać ich wartości za nieistotne i dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych?
Jak wyceniać środki trwałe (np. zakupione samochody osobowe, czy też maszyny wymagające montażu) wraz z uwzględnieniem pkt 6.9 KSR 11?
Jak obliczyć koszt wytworzenia w instytucjach kultury (z uwzględnieniem kosztów pośrednich)?
Jak obliczyć wartość środka trwałego otrzymanego w formie dotacji (koszty usług doradczych oraz koszty usług polegających na rozliczaniu dotacji wykonywanych na podstawie umowy zlecenia przez podmiot zewnętrzny), jak również jak księgować takie zdarzenie (wraz z odpisami amortyzacyjnymi)?
Jak ujmować w księgach kwotę zaliczki wpłaconej na poczet przyszłych usług służących bieżącej działalności operacyjnej?
Jak ujmować w księgach koszty przyszłych okresów (czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów)?

Dzięki publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

jak ustalić podstawę do opodatkowania podatkiem od osób prawnych,
jaka jest różnica między finansowym rachunkiem wyników a zeznaniem podatkowym CIT-8,
czy stratę z lat ubiegłych należy wykazywać w bilansie ze znakiem ujemnym, czy też należy ją przeksięgować na fundusz rezerwowy lub fundusz instytucji kultury,
czy niewykorzystana do końca roku budżetowego kwota dotacji podlega zwrotowi do budżetu JST w terminie do 31 stycznia następnego roku,
jak ujmować w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym dotacje, które w końcu roku pozostają na koncie 840,
jak ujmować w księgach rachunkowych aktywa niskocenne,
jak wyceniać i księgować środki trwałe (w tym otrzymane w formie darowizny czy wytworzone we własnym zakresie),
jak księgować operacje typu split payment,
jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ,
jak wykazywać należności według prawidłowych grup dłużników,
jakie usługi kulturalne podlegają zwolnieniu z VAT,
jak sporządzić sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej (K-01).

Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajdują się wzory m.in.:

polityki rachunkowości na 2019 r. (wraz ze szczegółowym opisem zakładowego planu kont),
sprawozdania finansowego za 2018 r. w pliku Excel wraz z niezbędnymi formułami,
sprawozdań z operacji finansowych w pliku Excel,
21 tabel z zakresu informacji dodatkowej,
21 dokumentów inwentaryzacyjnych.

Książka skierowana jest do księgowych instytucji kultury. Stanowi przydatne narzędzie przy zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2018 r.

Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury, Książka z płytą CD - szczegółowe informacje:

Dział: Książki

Kategoria: nauki społeczne, prawo, finansowe, inne

Wydawnictwo: C.H.Beck
Oprawa:miękka
Okładka:miękka
Wymiary:165x240
Ilość stron:412
ISBN:9788381582643
Wprowadzono: 17.01.2019
i zgarniaj nagrody napisz recenzję

Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury, Książka z płytą CD - recenzje klientów


Podobał Ci się ten tytuł? Zainspirował Cię? A może nie zgadzasz sie z autorem, opowiedz nam o tym, opisz swoje doznania związane z lekturą.
10.00

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

Obcym alfabetem. Jak ludzie Kremla i ...

G. Rzeczkowski

książka (miękka)

25,85 zł taniej -35%

Wiedźmin Tom 1-8 Komplet

A. Sapkowski

książka (pakiet)

224,99 zł taniej -25%

Nietoperz i suszone cytryny

M. Meller

książka (miękka)

25,89 zł taniej -35%

Kolejne 365 dni

B. Lipińska

książka (miękka)

23,89 zł taniej -40%

Zobacz również

Świat po omacku

K. Pietrowiak

książka (twarda)

40,43 zł

Czas niewolników Jak świat stał się ...

J. Białek

książka (miękka)

36,66 zł taniej -25%

Ciekawe pomysły Gandalfa

książka

78.80 zł

taniej -0%

Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od...

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie sprawozdań podatkowych gmin w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Sprawozdanie składa się z dwóch części: I. Informacje o wysokości stawek podatku od...

książka

158.60 zł

taniej -0%

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych...

Książka oparta jest na następujących zmianach: Od 1.1.2018 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przesyłać do MF nowe sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Regulacja ta została wprowadzona na mocy ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r....

książka

78.80 zł

taniej -0%

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska ...

Przedsiębiorcy, oprócz obowiązków bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością, muszą sprostać również wielu wymogom związanym z ochroną środowiska. Jednym z nich jest uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto przedsiębiorcy wprowadzający na rynek opakowania i produkty w opakowaniach muszą zapewnić odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu...

ebook

82.82 zł

taniej -15%

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska. ...

Przedsiębiorcy, oprócz obowiązków bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością, muszą sprostać również wielu wymogom związanym z ochroną środowiska. Jeżeli firma korzysta ze środowiska, musi do 28 lutego 2017 r.  złożyć raport o emisjach gazów cieplarnianych do KOBiZE. Innym bardzo ważnym obowiązkiem jest uiszczanie i rozliczenie opłat z za...

ebook

58.08 zł

taniej -15%

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska - ...

Przedsiębiorcy, oprócz obowiązków bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością, muszą sprostać również wielu wymogom związanym z ochroną środowiska. Jednym z nich jest uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto przedsiębiorcy wprowadzający na rynek opakowania i produkty w opakowaniach muszą zapewnić odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu...

ebook

41.00 zł

taniej -15%

Sprawozdania o udzielonych zamówieniach...

Z publikacji Sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2014 roku dowiesz się, jak uniknąć błędów przy przygotowaniu sprawozdania, sprawdzisz, jakie informacje należy w nim zawrzeć oraz w jaki sposób przekazać dokument Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto e-book zawiera tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2013 r....

Brak list życzeń:

Utwórz

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku

2.99

14.99

2.99

1.98

8.99

2.35

2.84

Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność › przejdź do koszyka
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź

Powiadom kiedy produkt będzie dostępny

Wpisz swój adres e-mail: