Rosja a WTO - Szymon Kardaś - Książka | Gandalf.com.pl
Ulubione
Kategorie

Rosja a WTO (miękka)

książka

 • Wydawnictwo Elipsa
 • Oprawa miękka
 • Ilość stron 353
 • GRATIS! Do każdego zamówienia zakładka mola książkowego!
 • Dostępność niedostępny

Rosja a WTO - opis produktu:

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I.Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja systemowa Federacji Rosyjskiej
1.Rola WTO i jej postrzeganie w stosunkach międzynarodowych
2.Prawo WTO, jako szczególny rodzaj norm regulujących międzynarodowe stosunki handlowe
2.1.Ogólna charakterystyka systemu prawnego WTO
2.2.Główne zasady i specyficzne instytucje występujące w systemie prawa WTO
2.2.1.Główne zasady prawa WTO
2.2.2.Instytucje specyficzne na gruncie prawa WTO
2.2.2.1.Mechanizm rozstrzygania sporów
2.2.2.2.Mechanizm przeglądu polityki handlowej
3.Miejsce prawa WTO w porządkach prawnych państw członkowskich
3.1.Zobowiązania prawnomiędzynarodowe a suwerenność państwa
3.2.Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne
3.3.Zależności między prawem WTO, a porządkami prawnymi państw członkowskich
3.4.Zobowiązania państwa członkowskiego oraz kandydującego do członkostwa w WTO
4.Pojęcie transformacji systemowej
5.Specyfika transformacji systemowej Rosji
6.Wewnętrzne uwarunkowania rosyjskiej transformacji systemowej
6.1.Uwarunkowania polityczno-ustrojowe
6.2.Uwarunkowania ekonomiczne
7.Czynniki zewnętrzne i ich wpływ na transformację systemową Rosji
8.Transformacja rosyjskiego systemu prawa - główne wyzwania

Rozdział II. Proces akcesyjny Rosji do WTO: procedura, chronologia, rezultaty
1.Rosja wobec organizacji międzynarodowych
2.Motywacje Rosji do członkostwa w WTO
3.Zwolennicy i przeciwnicy członkostwa Rosji w Światowej Organizacji Handlu
4.Charakterystyka ogólna procedury akcesyjnej w ramach Światowej Organizacji Handlu
4.1.Proces akcesyjny - uwagi wprowadzające
4.2.Normatywne podstawy akcesji. Funkcje systemowe procedury akcesyjnej
4.2.1.Etapy procedury akcesyjnej
4.2.2.Etap wstępny
4.2.2.1.Wniosek o członkostwo i powołanie Grupy Roboczej
4.2.2.2.Memorandum w sprawie polityki handlowej
4.2.3.Negocjacje dwustronne i wielostronne
4.2.4.Dokumenty akcesyjne i ich zatwierdzanie
5.Chronologia negocjacji akcesyjnych prowadzonych z Federacją Rosyjską
5.1.Geneza związków Rosji z WTO
5.2.Etap wstępny procesu akcesyjnego
5.2.1.Wniosek Rosji o przyjęcie do WTO i utworzenie Grupy Roboczej
5.2.2.Memorandum w sprawie rosyjskiej polityki handlowej
5.3.Negocjacje dwustronne i wielostronne
5.4.Zmiany na szczytach władzy i ich wpływ na przebieg negocjacji akcesyjnych
5.5.Raport końcowy Grupy Roboczej
6.Uczestnicy negocjacji akcesyjnych ze strony Rosji i ocena efektywności ich działania
7.Główne problemy w negocjacjach akcesyjnych prowadzonych z Federacją Rosyjską
7.1.Negocjacje w sprawie taryf celnych
7.1.1.Uwarunkowania i zasady negocjacji
7.1.2.Wyniki negocjacji w obszarze taryf celnych
7.1.3.Problemy w sektorze energetycznym
7.2.Negocjacje w sprawie rolnictwa
7.3.Negocjacje w sprawach systemowych
7.3.1.Stan wyjściowy zmian w systemie prawnym
7.3.2.Zakres przedmiotowy negocjacji w sprawach systemowych
8.Regionalna współpraca gospodarcza z udziałem Rosji w kontekście rosyjskich starań o członkostwo w WTO
9.Potencjalne skutki dla Rosji w związku z akcesją do WTO
10.Przyczyny długotrwałości i perspektywy zakończenia procesu akcesyjnego Rosji do WTO

Rozdział III.Podstawy prawno-systemowe rosyjskiej polityki handlowej w świetle norm WTO
1.Uwagi wprowadzające
1.1.Kwestie terminologiczne i źródła prawa
1.2.Instrumenty polityki handlowej państwa
1.3.Instrumenty rosyjskiej polityki handlowej a prawo WTO
2.Środki taryfowe w GATT i porozumieniach powiązanych z GATT, a prawo wewnętrzne Federacji Rosyjskiej
2.1.Zasady stosowania środków taryfowych
2.2.Rodzaje cel w prawie rosyjskim
2.3.Porozumienie w sprawie stosowania art. VII GATT (Kodeks wartości celnej)
2.4.Porozumienie w sprawie reguł pochodzenia
3.Środki pozataryfowe bezpośrednio ograniczające import lub eksport
3.1.Ograniczenia ilościowe
3.2.Środki antydumpingowe, subsydia, środki ochronne i wyrównawcze w świetle norm WTO a prawo wewnętrzne Federacji Rosyjskiej
3.2.1.Uwagi ogólne
3.2.2.Kodeks antydumpingowy
3.2.2.1.Międzynarodowe prawo antydumpingowe
3.2.2.2.Rosyjskie prawo antydumpingowe - uwagi ogólne
3.2.2.3.Pojęcie dumpingu w prawie WTO
3.2.2.4.Procedura ustanawiania środków antydumpingowych
3.2.2.5.Definicja przemysłu krajowego
3.2.2.6.Ogólna ocena
3.2.3.Subsydia i środki wyrównawcze
3.2.3.1.Uwagi ogólne
3.2.3.2.Pojęcie subsydium w prawie WTO
3.2.3.3.Pojęcie subsydium w prawie Federacji Rosyjskiej
3.2.3.4.Zasady i praktyka stosowania środków wyrównawczych
3.2.4.Środki ochronne
3.2.4.1.Pojęcie środków ochronnych w prawie WTO
3.2.4.2.Zasady stosowania środków ochronnych w prawie rosyjskim a normy WTO
3.3.Licencjonowanie importu i eksportu
4.Środki pozataryfowe pośrednio ograniczające eksport lub import
4.1.Środki sanitarne i regulacje techniczne w prawie wewnętrznym Federacji Rosyjskiej a normy WTO
4.1.1.Bariery techniczne w handlu
4.1.1.1.Źródła prawa rosyjskiego dotyczące regulacji technicznych
4.1.1.2.Standardy krajowe (normy) i przepisy techniczne
4.1.1.3.Zbiory zasad
4.1.1.4.Wymogi formalne stawiane przepisom technicznym
4.1.1.5.Uznawanie zgodności
4.1.1.6.Dostęp do informacji
4.1.1.7.Ocena obowiązujących regulacji
4.1.2.Środki sanitarne i fitosanitarne
4.1.3.Stan przyjmowania przepisów technicznych
4.2.Prawo rosyjskie a dopuszczalność stosowania środków pozataryfowych w świetle Porozumienia w sprawie rolnictwa
4.2.1.Zakres przedmiotowy Porozumienia w sprawie rolnictwa
4.2.2.Transformacja Rosji w sektorze rolnym
4.2.3.Zobowiązania państwa członkowskiego w świetle Porozumienia w sprawie rolnictwa
4.2.4.Perspektywy stosowania postanowień Porozumienia w sprawie rolnictwa po rosyjskiej akcesji do WTO
4.3.Prawo rosyjskie a Porozumienie w sprawie środków dotyczących
inwestycji związanych z handlem
4.3.1.Ustawa o inwestycjach zagranicznych
4.3.2.Ustawa o umowach o podziale produkcji
4.3.3.Ustawa o trybie realizacji inwestycji zagranicznych w podmioty gospodarcze, mające strategiczne znaczenie dla zapewnienia obrony kraju i bezpieczeństwa państwa
5.Porozumienia plurateralne (wielostronne)
5.1.Porozumienie w sprawie zakupów rządowych
5.2.Porozumienie w sprawie handlu samolotami cywilnymi
6.Niektóre wnioski

Rozdział IV. Wpływ systemu prawnego WTO na prawno-systemowe uwarunkowania sektora usług
1.Uwagi wprowadzające
2.Specyfika sektora usług. Liberalizacja wymiany usług
3.Prawo rosyjskie dotyczące usług w świetle ogólnej charakterystyki Układu GATS
3.1.Uwagi ogólne
3.2.Źródła prawa
3.3.Zasady podstawowe i zobowiązania ogólne
3.3.1.Klauzula najwyższego uprzywilejowania
3.3.2.Przejrzystość systemu prawnego
3.3.3.Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
3.3.4.Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych
3.3.5.Dopuszczalne ograniczenia wymiany usług
4.Zobowiązania specyficzne zawarte w GATS
5.Regulacje prawa wewnętrznego Federacji Rosyjskiej a zobowiązania specyficzne zaciągane w ramach procesu akcesyjnego do WTO
5.1.Uwagi ogólne
5.2.Negocjacje Rosji i państw członkowskich WTO w sferze usług
5.2.1.Etapy negocjacji
5.2.2.Wyniki negocjacji - uwagi ogólne
5.3.Wyniki negocjacji i stan regulacji prawa rosyjskiego w wybranych sektorach usług
5.3.1.Usługi finansowe
5.3.1.1.Usługi bankowe
5.3.1.2.Usługi ubezpieczeniowe
5.3.2.Usługi transportowe
5.3.2.1.Usługi w zakresie transportu lotniczego
5.3.2.2.Usługi w zakresie transportu morskiego
5.3.2.3.Usługi w zakresie transportu śródlądowego
5.3.2.4.Usługi w zakresie transportu kolejowego
5.3.2.5.Usługi w zakresie transportu drogowego
5.3.2.6.Usługi telekomunikacyjne
5.3.3.Usługi dla biznesu. Podsektor usług profesjonalnych
5.3.4.Usługi turystyczne
6.Potencjalne skutki członkostwa w WTO dla rosyjskiego sektora usług
7.Niektóre wnioski

Rozdział V.Podstawy prawne rosyjskiego systemu ochrony własności intelektualnej w świetle norm WTO
1.Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej
1.1.Geneza TRIPS
1.2.Charakterystyka ogólna regulacji Porozumienia TRIPS
1.3.Odesłania w Porozumieniu TRIPS do innych umów międzynarodowych, a zobowiązania prawnomiędzynarodowe Rosji
1.4.Stanowisko rosyjskiej doktryny prawa wobec regulacji Porozumienia TRIPS
2.Ogólna charakterystyka systemu ochrony własności intelektualnej w prawie wewnętrznym Federacji Rosyjskiej
2.1.Ewolucja systemu ochrony własności intelektualnej w prawie wewnętrznym Federacji Rosyjskiej
2.2.Charakterystyka ogólna części IV Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej
2.3.Postanowienia ogólne rozdziału VII części IV Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej a regulacje Porozumienia TRIPS
2.3.1.Przedmiot ochrony własności intelektualnej w prawie Federacji Rosyjskiej
2.3.2.Ograniczenie treści praw własności intelektualnej
3.Prawo autorskie i prawa pokrewne w prawie wewnętrznym Rosji a postanowienia Porozumienia TRIPS
3.1.Regulacje TRIPS w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych
3.2.Dostosowania rosyjskiego prawa autorskiego do regulacji wynikających z TRIPS
3.2.1.Zakres przedmiotowy ochrony praw autorskich przewidziany w prawie rosyjskim a regulacje Porozumienia TRIPS
3.2.2.Treść prawa autorskiego w Rosji a regulacje Porozumienia TRIPS
3.2.3.Zakres czasowy ochrony prawa autorskiego przewidziany w prawie rosyjskim a regulacje Porozumienia TRIPS
3.3.Prawa pokrewne w prawie wewnętrznym Federacji Rosyjskiej a regulacje Porozumienia TRIPS
4.Własność przemysłowa
4.1.Uwagi wprowadzające
4.2.Środki indywidualizacji uregulowane w Porozumieniu TRIPS a prawo wewnętrzne Federacji Rosyjskiej
4.2.1.Znaki towarowe
4.2.2.Oznaczenia geograficzne
4.2.3.Kolizja między regulacjami z zakresu ochrony znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych
4.2.4.Wzory przemysłowe
4.3.Ochrona informacji nieujawnionej
4.4.Prawo patentowe
4.4.1.Prawa wyłączne wynikające z patentu w prawie rosyjskim a postanowienia TRIPS
4.4.2.Ograniczenia prawa patentowego w prawie rosyjskim a postanowienia Porozumienia TRIPS
4.4.3.Okres ochrony z zakresu prawa patentowego przewidziany w prawodawstwie rosyjskim a postanowienia TRIPS
4.5.Topografie układów scalonych
5.Środki ochrony własności intelektualnej w prawie rosyjskim na tle Porozumienia TRIPS
5.1.Uwagi ogólne
5.2.Procedury cywilne
5.3.Procedury administracyjne oraz wymagania specjalne odnoszące się do środków stosowanych przy kontroli granicznej
5.4.Środki tymczasowe
5.5.Procedury karne
6.Niektóre wnioski

Zakończenie
1.Znaczenie procesu akcesyjnego do WTO dla transformacji rosyjskiego systemu prawnego
2.Zakres przedmiotowy zmian zachodzących w systemie prawnym Rosji pod wpływem procesu akcesyjnego do WTO
3.Wpływ zmian w systemie prawnym na proces transformacji systemowej Rosji

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Bibliografia

Książka Rosja a WTO pochodzi z wydawnictwa Elipsa. Autorem książki jest Szymon Kardaś. Książka Rosja a WTO liczy 353 stron. Jej wymiary to 170 x 240. Oprawa jest miękka.
S
Szczegóły
 • Dział: Książki
 • Wydawnictwo: Elipsa
 • Oprawa: miękka
 • Okładka: miękka
 • Wymiary: 170 x 240
 • Ilość stron: 353
 • ISBN: 978-83-7151-732-7
 • Wprowadzono: 05.08.2011

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

 • -49%
Dynastia Miziołków twarda
15,21 zł 29.83
Dodaj do koszyka
 • -43%
Zawsze w porę miękka
22,74 zł 39.90
Dodaj do koszyka
 • -41%
Ten dzień miękka
23,50 zł 39.83
Dodaj do koszyka
 • -42%
Kaprys milionera miękka
23,19 zł 39.99
Dodaj do koszyka
 • -41%
Halny Cykl: Komisarz Forst, Tom 6 miękka
25,32 zł 42.90
Dodaj do koszyka

Szymon Kardaś - przeczytaj też

Rosja w WikiLeaks miękka
27,24 zł
Dodaj do koszyka
 • -9%
Z prądem rzeki miękka
61,73 zł 67.83
Dodaj do koszyka

Recenzje
image Nie wiesz, czy kupić? Sprawdź recenzje
Książka
Rosja a WTO

4.6/5 ( 14 ocen )
  5
  11
  4
  1
  3
  1
  2
  1
  1
  0

Zaloguj się i napisz recenzję na min. 700 znaków. Akceptując regulamin bierzesz udział w cotygodniowym plebiscycie. Do wygrania kupon 50 PLN i 15 punktów klienta.

imię, nazwisko lub nick:
Twoja ocena:
Twoja recenzja:
Wprowadź tekst z obrazka:

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

Podobał Ci się ten tytuł? Zainspirował Cię? A może nie zgadzasz sie z autorem, opowiedz nam o tym, opisz swoje doznania związane z lekturą.