rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki

Wybierz z dostępnych produktów

Modlitwy na każdy dzień Wielkiego Postu

M. Wilk

książka (miękka)

10,87 zł taniej -13%

Inspiracje na każdy dzień roku - mobi, ...

Z. Ziglar

I. Rei...

ebook, multiformat: mobi, epub

25,10 zł taniej -15%

Inspiracje na każdy dzień w roku

Z. Ziglar

I. Rei...

książka (miękka)

25,47 zł taniej -36%

Stoicyzm na każdy dzień roku 366 ...

R. Holiday

książka (miękka)

25,87 zł taniej -35%

Myśli na każdy dzień roku

J. Augustyn

książka (miękka)

20,90 zł taniej -40%

Zupy na każdy dzień roku

B. Markuza

książka (miękka)

26,20 zł

Promyk nadziei na każdy dzień roku

M. Lucado

książka (miękka)

27,47 zł taniej -31%

Modlitwy na co dzień

P. ZBIOROWA

książka (miękka)

2,40 zł

Biblia dla mężczyzn na każdy dzień roku

P. ZBIOROWA

książka (miękka)

27,78 zł taniej -7%

Biblia dla kobiet na każdy dzień roku

P. ZBIOROWA

książka (miękka)

27,78 zł taniej -7%

Lunchbox na każdy dzień Przepisy ...

M. Bareła

książka (twarda)

31,79 zł taniej -29%

Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku
ocena: 6, głosów: 9
 
powiększenie

Fragmenty

przeczytaj fragment książki
Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku

MAJ
1 maja
Święty Józef - rzemieślnik
Kościół czci równocześnie Józefa z Nazaretu jako "rzemieślnika", jako człowieka pracy, z
zawodu cieślę. Jest to - wśród wszystkich ludzi pracy na ziemi - ten jeden jedyny, przy
którego warsztacie stawał codziennie Jezus Chrystus, Syn Boży i Syn Człowieczy.
To on, Józef, nauczył Go pracy w swoim zawodzie, wdrażał Go w nią, nauczył Go
pokonywać trudności i opory "materiału" i wydobywać z martwego tworzywa dzieła
ludzkiego rzemiosła. To on, Józef z Nazaretu, związał raz na zawsze Syna Bożego z
ludzką pracą.
Przez niego sam Chrystus należy też do świata pracy - i świadczy o jej najważniejszej
godności w oczach Bożych...
Świat zadany człowiekowi przez Stwórcę zawsze i wszędzie, na każdym miejscu ziemi i
wśród każdego społeczeństwa czy narodu, jest "światem pracy"... "Świat pracy" - to
znaczy równocześnie "świat ludzki".
Kościół jest w tym świecie. Jest posłany do tego świata, albowiem "Bóg tak umiłował
świat, że Syna swojego dał" (por. J 3, 16) - a stało się to, dokonywało się przez trzydzieści
lat w nazaretańskim domu Józefa.
Tenże "mąż sprawiedliwy" tkwi równocześnie całym swoim życiem i powołaniem w
tajemnicy Kościoła. Jest to, jak wiemy, życie "ukryte" i powołanie "milczące". Znamy je
wystarczająco z Ewangelii, ale nie czytamy w Ewangelii żadnego słowa wypowiedzianego
przez Józefa z Nazaretu. Natomiast jesteśmy świadkami wydarzeń, które mówią o tym,
jak głęboko sam Bóg ugruntował powołanie świętego Józefa w tajemnicy Kościoła.
2 maja
Do Jezusa przez Maryję
Ad Iesum per Mariam.
Podobnie jak Elżbieta, nie oddzielając bynajmniej Matki od Syna, lecz raczej łącząc ich
ściśle, natychmiast dodała: i błogosławiony jest owoc Twojego łona, tak również my, z
gotowością żywej wiary, z siłą gorącej miłości, powinniśmy się zwrócić do Pana Jezusa.
Także w odniesieniu do nas winna okazać się prawdziwa, czyli rzeczywiście sprawdzić się
treść słów: Ad Iesum per Mariam... niech będzie także okazją i drogą do zbliżenia się
jeszcze bardziej do Jezusa...
Zastanówmy się: co znaczyła w tym domu w górach w pokoleniu Judy (por. Łk 1, 39)
obecność Maryi? Czy była tylko aktem grzeczności lub subtelną troską wobec "krewnej,
która poczęła w swej starości syna?" (Łk 1, 36). Czy była dziełem czysto ludzkiej opieki?
Nie: była to obecność wiele bardziej znamienna i duchowo owocna, ponieważ Maryja
przyniosła swojej krewnej niezrównane dary łaski, radości i światła, łącząc w tym
obdarowaniu przyszłego zwiastuna z matką. Oto bowiem, ta starsza kobieta, skoro
usłyszała pozdrowienie Maryi, nie tylko poczuła poruszenie się dzieciątka w łonie, lecz
Duch Święty ją napełnił i poczuła się pocieszona i zachwycona, odwzajemniając pozdrowienie.
Nie koniec na tym: dzięki oświeceniu przez Ducha Świętego, który Ją przeniknął,
uzyskała nade wszystko wyższą zdolność rozpoznania w swojej młodej krewnej Matki
swojego Pana.
3 maja
Uroczystość Królowej Polski
Szczególnym znakiem obecności, macierzyńskiej obecności Bogurodzicy pośród nas jest
Jasna Góra. Wspominamy o tym w dniu dzisiejszym, bo jest 3 maja. Wspominamy
również i dlatego, ponieważ... do Wizerunku Jasnogórskiego sercem pielgrzymujemy, a
staramy się pielgrzymować także i drogami naszego życia.
Myślę o tej mojej drodze na Jasną Górę, myślę o niej od dawna i pragnę ją odbyć.
Uważam to za mój obowiązek, obowiązek serca, obowiązek syna wobec Matki. Wobec
Niej i wobec mojego narodu. Jestem moralnie zobowiązany, ażeby... być wspólnie z
moimi rodakami u stóp Pani Jasnogórskiej. Uważam też, że powinny być stworzone
odpowiednie po temu warunki i na to liczę, w imię dobrego imienia Polski i w imię honoru
milenijnego narodu.
Moi drodzy Bracia i Siostry... czujemy się jak gdyby obecni duchowo na Jasnej Górze i
przeżywamy całą tajemnicę tego świętego miejsca, całą wymowę tego obrazu, tego macierzyństwa,
które zostało dane ku obronie naszego narodu. Bo macierzyństwo jest
zawsze dla życia, dla obrony życia.
4 maja
Maryja, Królowa Polski
Tak więc patrzymy na wydarzenia dalekie i bliskie poprzez pryzmat tych wiekuistych
słów, które zostały wypowiedziane z wysokości krzyża. Poprzez pryzmat tych słów,
którymi człowiek został zawierzony Matce Boga jako Jej syn. W tym jednym człowieku
wszyscy czujemy się zawierzeni Maryi. I dlatego też żyjemy świadomością tego zawierzenia
Matce Bożej jako cały naród - nie tylko każdy z osobna, ale jako wielka
wspólnota.
Czujemy się objęci tym słowem: "Oto syn Twój"; czujemy się synem i uważamy, że Ona
jest naszą matką. A to Jej macierzyństwo rozszerzamy do wszystkich pokoleń, do dziejów
dalekich i bliskich. Widzimy jego znaki i jego oznaki w rozwoju tych dziejów, które były i
są trudne, a przecież nie przestały być dla nas zawsze pełne nadziei. Pozostają nasze!
Pozostają nasze dlatego, że mamy Matkę. Macierzyństwo jest źródłem tożsamości
każdego z nas. Pierwszym prawem do człowieczeństwa jest to prawo, które łączy się dla
każdego z nas z macierzyństwem. I tak też to dziwne macierzyństwo Maryi, przeniesione
kiedyś na Ewangelistę i Apostoła Jana, a rozszerzone na tylu ludzi i na całe narody, w
szczególności na nasz naród, daje nam szczególne poczucie tożsamości.
5 maja
Dziewicze macierzyństwo Maryi
Całe życie Chrystusa od samego początku było dyskretnym, niemniej bardzo wyraźnym
odejściem od tego, co tak głęboko zdecydowało o poczuciu sensu ciała w Starym
Przymierzu. Chrystus - jakby wbrew oczekiwaniom całej starotestamentalnej tradycji -
narodził się z Maryi, która w chwili zwiastowania wyraźnie mówi o sobie: "jakże się to
stanie, skoro męża nie znam" (Łk 1, 34) - a więc wyznaje swoje dziewictwo.
A chociaż rodzi się z Niej, tak jak każdy człowiek, jako dziecko ze swojej matki, chociaż
temu Jego przyjściu na świat towarzyszy również mężczyzna, który jest Oblubieńcem
Maryi i wobec prawa i ludzi Jej Małżonkiem, to przecież macierzyństwo Maryi jest
dziewicze - a temu dziewiczemu macierzyństwu Maryi odpowiada dziewicza również
tajemnica Józefa, który idąc za głosem z wysokości, nie zawahał się "przyjąć Maryi...
albowiem to, co się w Niej poczęło jest z Ducha Świętego" (Mt 1, 20).
Chociaż więc to dziewicze poczęcie i narodzenie na świat Jezusa Chrystusa było wobec
ludzi zakryte, chociaż w oczach swoich ziomków w Nazarecie uchodził On za "syna cieśli"
(Mt 13, 55) (ut putabatur - filius Joseph, Łk 3, 23) - to przecież sama rzeczywistość oraz
istotna prawda Jego poczęcia i narodzin odbiega sama w sobie od tego, co w tradycji
Starego Przymierza przesądzało wyłącznie za małżeństwem, co bezżenność czyniło
niezrozumiałą i społecznie upośledzoną.
6 maja
Macierzyństwo i małżeństwo Maryi
Historia narodzenia Jezusa leży z pewnością na linii objawienia owej "bezżenności dla
królestwa niebieskiego", o której kiedyś Chrystus powie swoim uczniom. Jest to jednakże
wydarzenie ukryte wobec ludzi ówczesnych, również wobec uczniów. Stopniowo dopiero
wydarzenie to, na podstawie świadectw i zapisów Ewangelii Mateusza i Łukasza, odsłoni
się przed oczyma Kościoła. Małżeństwo Maryi z Józefem (w którym Kościół czci Józefa
jako oblubieńca Maryi, a Maryję jako jego oblubienicę) kryje w sobie równocześnie
tajemnicę doskonałej komunii osób, Mężczyzny i Niewiasty w przymierzu małżeńskim, a
zarazem tajemnicę owej szczególnej "bezżenności dla królestwa Bożego" - bezżenności,
która służyła najdoskonalszej w dziejach zbawienia "płodności w Duchu Świętym",
owszem, była poniekąd absolutną pełnią tej duchowej płodności, skoro właśnie w
nazaretańskich warunkach owego przymierza Maryi i Józefa w małżeństwie-bezżenności
urzeczywistnił się dar Wcielenia Słowa Przedwiecznego: Syn Boży, współistotny Ojcu,
począł się i narodził jako Człowiek z łona Dziewicy. Łaska unii hipostatycznej łączy się z
tą właśnie, poniekąd absolutną, pełnią nadprzyrodzonej płodności, płodności w Duchu
Świętym, jaka stała się udziałem człowieka - Maryi w porządku "bezżenności dla
królestwa Bożego".
7 maja
Dziewicze macierzyństwo i bezżenność
B
oskie Macierzyństwo Dziewicy jest też niejako ponad-obfitym objawieniem owej
płodności w Duchu Świętym, której człowiek poddaje swojego ducha wówczas, gdy dobrowolnie
"co do ciała" podejmuje bezżenność: właśnie dla królestwa niebieskiego. Ten
obraz musiał stopniowo odsłaniać się wobec świadomości Kościoła w coraz to nowych
pokoleniach wyznawców Chrystusa wówczas, gdy gruntowała się w nich - wraz z
Ewangelią dziecięctwa - pewność Boskiego Macierzyństwa Dziewicy, która "poczęła z
Ducha Świętego".
Jeśli nawet w sposób tylko pośredni - to tym niemniej w sposób bardzo istotny i
zasadniczy pewność ta musiała dopomagać, z jednej strony, w zrozumieniu świętości
małżeństwa, równocześnie zaś w zrozumieniu owej "bezżenności dla królestwa
niebieskiego", o jakiej Chrystus powiedział swoim uczniom.
Wówczas jednakże, kiedy Chrystus powiedział im to po raz pierwszy (jak świadczy
Ewangelista Mateusz w rozdziale 19, 10-12), ta wielka tajemnica Jego poczęcia i narodzin
była im całkowicie nieznana, pozostawała ukryta przed nimi tak, jak była ukryta przed
wszystkimi słuchaczami i rozmówcami Jezusa z Nazaretu. Kiedy Chrystus mówił o
bezżennych, "którzy się sami na to skazali dla królestwa niebieskiego" (Mt 19, 12),
uczniowie mogli to rozumieć tylko na Jego własnym przykładzie. Bezżenność taka
musiała się utrwalić w ich świadomości jako szczególny rys podobieństwa do Chrystusa,
który najwyraźniej sam pozostawał "bezżenny dla królestwa niebieskiego". Oderwanie się
od tradycji Starego Przymierza, w którym małżeństwo i prokreacyjna płodność "co do
ciała" było wyłącznie stanem religijnie uprzywilejowanym, musiało dokonywać się przede
wszystkim w oparciu o wzór samego Chrystusa.
8 maja
Błogosławiona między niewiastami
"Błogosławiona jesteś między niewiastami" (Łk 1, 42)
Oto sugestywne pozdrowienie maryjne, powtarzające i rozgłaszające w ciągu wieków
słowa, które Elżbieta pod wpływem Ducha Świętego (por. Łk 1, 41-42) skierowała do
Dziewiczej Matki Boga... Zebraliśmy się, aby czcić i sławić Najświętszą Maryję Pannę w
dniu upamiętniającym Jej objawienie się pokornej Bernadecie tam, w grocie
massabielskiej, aby powierzyć jej specjalne orędzie miłosierdzia i łaski. I któż mógłby
twierdzić, że to orędzie nie zachowuje także za naszych dni swojej pełnej wartości?
Posługując się tą nieznaną dziewczynką, Maryja pragnęła wezwać nade wszystko
grzeszników do nawrócenia, zabiegając dla ich zbawienia o wspólne zaangażowanie
wszystkich wiernych chrześcijan. Faktem jest, że ten apel... "obudził w Kościele pełen
gorliwości ruch modlitwy i miłosierdzia, nade wszystko w służbie chorym i ubogim"...
Chciałem widzieć obok siebie wielu braci i sióstr doświadczonych boleścią i cierpieniem...
Jesteście tutaj na pierwszym miejscu, najdrożsi chorzy, ponieważ wam zarezerwowana
jest niezastąpiona rola w zbawczej ekonomii, w zjednoczeniu z Tym, który dzięki swojej
męce, śmierci i zmartwychwstaniu, jest jej protagonistą i sprawcą: z Jezusem
Chrystusem, naszym Odkupicielem i Panem.
9 maja
Moje istnienie głosi wielkość Pana
U
znana za błogosławioną razem z "owocem swego łona", uznana za "błogosławioną,
ponieważ uwierzyła" (Łk 1, 45), odpowiada tak, ale zmieniając rozmówcę, ponieważ
zaczyna przemawiać do Pana, ku Niemu wznosząc w swojej "niskości służebnicy" godny
podziwu śpiew Magnificat. Prawdziwa pieśń nad pieśniami Nowego Testamentu rozbrzmiewa
codziennie na naszych ustach, bracia; ale ze szczególną żarliwością starajmy
się ją śpiewać, abyśmy w duchowej łączności z Maryją, powtarzając z Nią słowo po słowie
i prawie zgłoskę po zgłosce, nauczyli się w Jej szkole jak i dlaczego powinniśmy wielbić i
błogosławić Pana.
Ta pieśń uczy nas, że tylko Bóg jest wielki, i dlatego powinniśmy Go wielbić; On sam nas
zbawia, i dlatego nasz duch w Nim powinien się radować. On pochyla się ku nam w
swoim miłosierdziu, i podnosi nas do siebie swoją mocą. Wielka zaiste i wzniosła jest
lekcja, jaką daje nam Magnificat, a którą każdy z nas we wszelkich okolicznościach życia
może i powinien sobie przyswajać, aby oprócz owych darów łaski i światła, zaczerpnąć
pociechę i pogodę ducha także w doświadczeniu utrapień, a nawet w cierpieniach ciała.
Niech będzie także dla was, bracia chorzy, źródłem pociechy i pokoju, i niech was
podtrzymuje w waszych modlitwach i w ofierze waszych cierpień.
10 maja
Zawierzenie Kościoła Maryi, Matce Boga
"O, Matko ludzi i ludów, Tobie znane są wszystkie ich cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po
macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem i złem, światłością i ciemnością,
jakie wstrząsają światem. Przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym
wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy tych ludzi i te ludy, które
najbardziej na to czekają - a zarazem: na których zawierzenie Ty również szczególnie
oczekujesz. Weź pod swą macierzyńską opiekę całą rodzinę ludzką, którą z serdecznym
uniesieniem Tobie, o Matko, zawierzamy. Niech dla nas wszystkich przybliży się czas
pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei".
Takie słowa zostały wypowiedziane w dniu Pięćdziesiątnicy w bazylice Matki Bolesnej
Większej, w kontekście rocznic wielkich soborów powszechnych z Konstantynopola i Efezu
- a powtórzyłem je po raz drugi w uroczystość Niepokalanego Poczęcia.
Słowa powyższe znajdują swe miejsce w akcie Maryjnego zawierzenia Kościoła oraz jego
misji w świecie współczesnym.

Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku (twarda)

książka

Wydawnictwo: Świat Książki

Oprawa: twarda

Ilość stron: 488

Dostępność: niedostępny

Nasza cena: 18,25

Cena detaliczna: 35,77

U nas taniej o 49%

dodaj do przechowalni dodaj do listy życzeń
Powrót Darmowa wysyłka dla zamówień od 99zł. SPRAWDŹ!
  • Opis

  • Szczegółowe informacje

  • Recenzje (1)

Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku - opis produktu:

Niezwykła książka z wybranymi fragmentami tego, co pisał i mówił Jan Paweł II. Daje nam - zabieganym, zapracowanym i zagubionym ludziom - szansę na chwilę skupienia każdego dnia roku. Znajdziemy tu refleksje Papieża na temat rodziny, znaczenia świąt, rozumienia Kościoła, życia zarówno zwykłych, jak i świętych ludzi. Jak dzielić się z innymi, jak żyć w pokoju, jak nie ulec magii pieniądza, jak wspólnie się modlić, jak wychowywać dzieci, jak korzystać z mediów? - 365 dni z Janem Pawłem II w krótkiej refleksji lub modlitwie. Jak pisze autor biografii Papieża: Nie ma jednak najmniejszych wątpliwości, że ów człowiek o dobrym uśmiechu, odnoszący się z niebywałą czułością do młodzieży, schorowany - a tak bardzo pełen ciepła i człowieczeństwa, wywarł na naszym świecie niezatarte piętno. W naszych czasach nie będzie już nikogo takiego jak on.

Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku - wybrana recenzja:

lucecita 7/09/2010
recenzja dotyczy produktu: Książki

recenzja nagrodzona 2.00pkt

Modlitwy i rozważania na każdy dzień autorstwa Jana Pawła II, naszego wspaniałego rodaka, jest księgą, którą spokojnie można nazwać księgą nadzwyczaj opasłą. Ale czy grubość ma znaczenie? Nie! Przecież nie o to tutaj chodzi! Nie o rozwlekłe pisanie. W Modlitwach i rozważaniach na każdy dzień chodzi... (czytaj dalej)

Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku - szczegółowe informacje:

Dział: Książki
Wydawnictwo: Świat Książki
Oprawa:twarda
Okładka:twarda
Wymiary:135x170
Ilość stron:488
ISBN:978-83-7943-604-0
Wprowadzono: 11.05.2005
i zgarniaj nagrody napisz recenzję

Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku - recenzje klientów

7/09/2010
recenzja dotyczy produktu: Książka

recenzja nagrodzona 2.00pkt

Modlitwy i rozważania na każdy dzień autorstwa Jana Pawła II, naszego wspaniałego rodaka, jest księgą, którą spokojnie można nazwać księgą nadzwyczaj opasłą. Ale czy grubość ma znaczenie? Nie! Przecież nie o to tutaj chodzi! Nie o rozwlekłe pisanie. W Modlitwach i rozważaniach na każdy dzień chodzi o coś innego, a konkretnie to chodzi o zawartość tekstu. Jaka ona jest? Zawartość tego tekstu jest na najwyższym poziomie filozoficznym i religijnym. Zawartość ta w końcu próbuje nauczyć nas, tj. ludzi wierzących i praktykujących katolików - jak powinniśmy postępować każdego dnia, jak powinniśmy kochać bliźniego swego. Ale to wszystko trzeba zrozumieć. Trzeba tego wszystkiego pragnąć. Trzeba tego wszystkiego łaknąć. Trzeba mieć w sobie chęć pochłaniania tej wspaniałej papieskiej nauki, która zawarta jest w niniejszej księdze. A ja tą naukę i tę książkę polecam z całym błogosławieństwem mojego serca i mojego bogobojnego umysłu.

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

Kółko się pani urwało

J. Galiński

książka (miękka)

23,99 zł taniej -35%

Morawiecki i jego tajemnice

T. Piątek

książka (miękka)

24,29 zł taniej -39%

Sodoma Hipokryzja i władza w Watykanie

F. Martel

książka (miękka)

32,38 zł taniej -35%

Trauma Komisarz Eryk Deryło, Tom 4

M. Czornyj

książka (miękka)

25,85 zł taniej -35%

Jan Paweł II - przeczytaj też

Christifideles laici

J. II

książka (miękka)

8,69 zł

Dzieła literackie i teatralne Tom 1: ...

J. II

książka (twarda)

49,51 zł taniej -29%

Kazanie na Areopagu 13 katechez

J. II

K. Wojtyła

książka (twarda)

27,17 zł

Listy Jana Pawła II do kapłanów

J. II

książka (twarda)

32,36 zł taniej -35%

Mały modlitewnik różańcowy

J. II

książka (miękka)

3,50 zł

Święty Jan Paweł II Via Crucis ...

J. II

książka (twarda)

38,90 zł

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości

J. II

książka (twarda)

35,02 zł taniej -10%

Ciekawe pomysły Gandalfa

książka

10.48 zł

taniej -0%

Modlitwy dla malucha

Każdego dnia warto porozmawiać z Bogiem. Najpiękniej robi się to przez modlitwy, np. Ojcze nasz czy Zdrowaś Maryjo. Te i inne popularne teksty modlitw znajdziesz w tej książeczce. Modlitwy dla malucha - jedna z czterech książeczek serii, w skład której wchodzą: Arka Noego, Kolędy dla dzieci, Opowieści biblijne.

książka

29.99 zł

taniej -14%

Modlitwy malucha

Ta książeczka z pewnością zachwyci małych odbiorców, stając się niezastąpionym towarzyszem w nauce modlitwy. Zaś rodzicom pomoże zachęcić ich do codziennej rozmowy z Panem Bogiem. Modlitewnik zawiera krótkie, rymowane modlitwy na każdą okazję, tak lubiane przez dzieci i szybko przez nie przyswajalne. Z pewnością oczarują bajecznie kolorowe, piękne...

książka

2.40 zł

taniej -0%

Modlitwy poranne Modlitwy Dzieci Bożych

Modlitwy Dzieci Bożych to seria sympatycznych, pełnych radości książeczek kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. To piękne modlitewniki pomagające małym chrześcijanom wielbić naszego Tatę w niebie. Modlitwy poranne to zbiorek modlitw, które pomogą dzieciom od samego rana wielbić dobrego Boga. Ta książeczka sprawi, że dzieci...

książka

2.40 zł

taniej -0%

Modlitwy na co dzień

Ta książeczka pomaga nieustannie pamiętać o Bogu i spotykać się z Nim każdego dnia. Warto dziękować Mu codziennie rano za Jego wielką miłość i prosić Go z ufnością o pomoc we wszelakich potrzebach. Serię MODLITWY DZIECI BOŻYCH tworzą niewielkie kolorowe książeczki, dzięki którym każde dziecko nauczy się dobrze modlić. Odpowiednio dobrane teksty, którym...

książka

20.07 zł

taniej -2%

Modlitwy

Piękny tomik poetycki Rafała Baczyńskiego. Musisz go przeczytać.

książka

13.15 zł

taniej -16%

Modlitwy najmłodszych

Jak uczyć małe dziecko modlitwy, by była dla niego zrozumiała i atrakcyjna? Pomocą może być proponowany zbiór modlitw dla najmłodszych. "Już umiem się przeżegnać" - mówi z dumą dziecko w pierwszym wierszyku. Następne są łatwymi, krótkimi modlitwami, w których dzieci uczą się dziękować Bogu, przepraszać i Mu zaufać. Zbiorek zawiera również modlitwy...

Brak list życzeń:

Utwórz

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku

23.89

2.99

14.99

14.99

2.99

1.98

8.99

Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność › przejdź do koszyka
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź

Powiadom kiedy produkt będzie dostępny

Wpisz swój adres e-mail: