rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki
C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych
ocena: 6, głosów: 11
 

Fragmenty

przeczytaj fragment książki
C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych

Wstęp
Rozdział 1. C# teoria i praktyka
Wprowadzenie do języka C#
Kolejne wersje języka C#
C# 2.0 (.NET Framework 2.0, Visual Studio 2005)
C# 3.0 (.NET Framework 3.5, Visual Studio 2008)
C# 4.0 (.NET Framework 4.0, Visual Studio 2010)
C# 5.0 (.NET Framework 4.5, Visual Studio 2012 oraz 2013)
C# 6.0 (zapowiedź)
Konwencje
Cel stosowania konwencji
Pliki a klasy i interfejsy
Wcięcia
Komentarze
Deklaracje klas, interfejsów i metod
Puste linie
Nawiasy klamrowe
Konwencje nazewnicze
Pozostałe dobre praktyki
Typy
Deklaracja zmiennej
Inicjalizacja zmiennej
Słowa kluczowe
Stałe i zmienne tylko do odczytu
Literały
Typ wyliczeniowy
Konwersje typów i rzutowanie
Opakowywanie (boxing) i rozpakowywanie (unboxing)
Wartości zerowe oraz typy dopuszczające wartości zerowe
Typy generyczne
Tablice, łańcuchy i kolekcje
Tablice
Łańcuchy
Kolekcje
Operatory
Operator trójargumentowy ?:
Operator ??
Instrukcje sterujące
Instrukcja if
Instrukcja switch
Instrukcje iteracyjne
Pętla while
Pętla do while
Pętla for
Pętla foreach
Instrukcje skoku
Klasy, obiekty, pola, metody i właściwości
Klasy
Obiekty
Pola
Metody
Argumenty metod
Wywoływanie metod
Właściwości
Podstawowe pojęcia związane z programowaniem obiektowym
Abstrakcja
Hermetyzacja
Dziedziczenie
Polimorfizm
Przeciążanie operatorów
Przeciążanie operatorów relacji
Metody Equals() i GetHashCode()
Przeciążanie operatorów konwersji
Przeciążanie operatorów logicznych
Przeciążanie operatorów arytmetycznych
Przeciążanie metod
Indeksatory
Klasa System.Object
Konstruktor i destruktor
Garbage Collector
Zasada działania GC
Podział na generacje (przechowywanie obiektów w pamięci)
Struktury
Interfejsy
Jawna implementacja interfejsu
Zwalnianie zasobów niezarządzanych
Interfejs IDisposable
Słowo kluczowe using
Delegaty, metody anonimowe, wyrażenia lambda i zdarzenia
Delegaty
Metody anonimowe
Wyrażenia lambda
Zdarzenia
Dyrektywy preprocesora
Wyjątki
Zgłaszanie wyjątków
Przepełnienia arytmetyczne
Instrukcje checked i unchecked
Przestrzenie nazw
Zagnieżdżanie przestrzeni nazw
Nazwy niekwalifikowane
Nazwy kwalifikowane
Dyrektywa using
Aliasy
Zewnętrzne aliasy
Typy, metody, klasy i kolekcje uogólnione (generyczne)
Metody generyczne
Klasy generyczne
Kolekcje generyczne i interfejsy
Interfejs IDictionary słownik
Interfejs IEnumerable
Interfejs ICollection<>
Interfejs IList<>
Interfejs IQueryable<>
Wyrażenia regularne
Data i czas
Operacje wejścia, wyjścia, foldery i pliki
Pozostałe elementy języka i nowości w wersji C# 5.0
Mechanizm refleksji i atrybuty
Atrybuty
IEnumerable a IEnumerator
Iteratory i słowo kluczowe yield return
Inicjalizatory obiektów i kolekcji
Drzewa wyrażeń
Metody rozszerzające
Metody i klasy częściowe
Metody częściowe
Zmienne domniemane
Typy anonimowe
Słowa kluczowe this i base
Typy dynamiczne
Argumenty nazwane Named Arguments
Parametry opcjonalne
Obsługa kontra- i kowariancji oraz słowa kluczowe in i out
Słowa kluczowe is, as i typeof
Leniwa inicjalizacja Lazy Initialization
Metody asynchroniczne async i await
Atrybuty Caller Info
Nowości w C# 6.0
Konstruktory pierwotne Primary Constructors
Automatyczna inicjalizacja właściwości Initializers for Auto-properties
Dyrektywa using dla składowych statycznych Using Static Members
Inicjalizatory słownikowe Dictionary Initializer
Deklaracje inline dla parametrów out Inline Declarations for Out Params
Wyrażenia dla właściwości Property Expressions
Wyrażenia dla metod Method Expressions
Modyfikator private protected
Kolekcje IEnumerable jako parametr Params for Enumerables
Jednoargumentowe sprawdzanie wartości null Monadic Null Checking
Słowo kluczowe await w blokach catch i finally
Filtry wyjątków Exception Filters
Literały binarne i separatory cyfr Binary Literals, Digit Separators
Rozdział 2. Wzorce architektoniczne
Architektura wielowarstwowa
Architektura jednowarstwowa
Architektura dwuwarstwowa
Architektura trójwarstwowa
Architektura n-warstwowa
MVC
View
Controller
Model
Domain Model, MVC Model i ViewModel porównanie
Model pasywny a model aktywny
MVP
Model
View
Presenter
MVVM
MVC, MVP i MVVM
DDD
SOA
EDA
Rozdział 3. Microsoft .NET Framework
Struktura .NET
CLI
CIL
CLR
DLR
Elementy .NET wykorzystywane w ASP.NET MVC
Implementacje .NET
Projekt Mono
WPF
WCF
Service Contract
Operation Contract
Data Contract
Data Member
WCF Endpoint = adres + binding + contract
Silverlight
Microsoft Azure
Windows Azure Storage
BLOB Storage
Table Storage
Queue Storage
Hostowanie aplikacji w Azure
Worker Role
Web Role
Web Site
Virtual Machine
Azure Service Bus
Service Bus Relay
Service Bus Queue
Service Bus Topic
ASP.NET Web Forms
ASP.NET Web Pages
ADO.NET
Obiekt DataSet
Obiekty DataTable i DataRow
Obiekt DataRelation
Obiekt DataView
.NET Framework Data Provider
LINQ
LINQ to XML
LINQ to Objects
LINQ to SQL
LINQ to DataSet
LINQ to Entities
Przykłady zapytań LINQ
Składnia metod Method Syntax
Składnia zapytań Query Syntax
PLINQ
Narzędzia ORM w .NET
Entity Framework
NHibernate
NHibernate 3 a Entity Framework 6
Alternatywa dla Entity Framework i NHibernate
Rozdział 4. Entity Framework 6
Podejście do pracy z modelem danych
Porównanie różnych podejść
Model dla podejścia Model First
Model dla podejścia Code First
Nowości wprowadzane w kolejnych wersjach EF
Nowości wprowadzone w EF 5
Nowości wprowadzone w EF 6
Relacyjne bazy danych i EF
Krótki opis baz relacyjnych
Relacja jeden do wielu
Relacja jeden do jednego
Relacja wiele do wielu
Relacje opcjonalne
Obiekty DbContext i DbSet
DbContext i DbSet
Metody Attach i Detach
Relacje poprzez klucz FK a relacje niezależne (obiektowe)
Relacje poprzez klucz obcy FK Association
Relacje niezależne Independent Association
Odpytywanie bazy danych za pomocą EF i LINQ
Wczytywanie zachłanne Eager Loading
Wczytywanie leniwe Lazy Loading
Jawne ładowanie Explicit Loading
Problem N+1
Metoda AsNoTracking()
Odroczone i natychmiastowe wykonanie
Entity SQL
Bezpośrednie zapytania SQL do bazy (Direct/RAW SQL) i procedury składowane w EF
Transakcje w EF
Śledzenie zmian
Migawkowe śledzenie zmian Snapshot Change Tracking
Dynamiczne śledzenie zmian Dynamic Change Tracking (proxy)
Zarządzanie operacjami współbieżnymi
Kaskadowe usuwanie Cascade Delete
Strategie dziedziczenia w bazie danych TPT, TPH i TPC
TPH
TPT
TPC
SQL Logging
Code First Fluent API i Data Annotations
Migracje
Metoda Seed
Rozdział 5. ASP.NET MVC 5
Kolejne wersje ASP.NET MVC
ASP.NET MVC 1
ASP.NET MVC 2
ASP.NET MVC 3
ASP.NET MVC 4
ASP.NET MVC 5
ASP.NET MVC 6 (zapowiedź)
Konwencje w MVC
Struktura projektu
Konwencje a ASP.NET MVC
MVC Pipeline ścieżka wywołań, handlery i moduły
Ścieżka wywołań
Pierwsze żądanie do aplikacji ASP.NET
Podstawowe obiekty tworzone dla każdego żądania
HttpApplication
Uchwyty i moduły HTTP
Uchwyty HTTP
Moduły HTTP
HttpHandler a HttpModule
Kontroler
Typy rezultatu
Parametry akcji
Żądanie GET
Żądanie POST
Filtry akcji
Widok
Zasady odnajdywania widoków
Folder Shared
Widoki częściowe
Razor
Dodatkowe właściwości silnika Razor
ViewBag, ViewData i TempData
Widoki typowane Strongly Typed Views
HTML helpery
Paczki skryptów i minimalizacja Script/CSS Bundling and Minification
Sekcje
Routing
Kolejność w routingu
Ignorowanie ścieżek
Ograniczenia
Routing na podstawie atrybutów
Prefiksy
Ograniczenia
Nazywanie ścieżek i generowanie linków po nazwie ścieżki
Obszary
Model
ViewModel
Walidacja
MVC Scaffolding
Generowanie kontrolerów
Generowanie widoków
Metody synchroniczne i asynchroniczne w MVC
Słowa kluczowe Async, Await, Task
Cache
Cachowanie po stronie serwera Server Side Caching
Atrybut OutputCache
Cachowanie częściowe
Cachowanie rozproszone
Cachowanie po stronie klienta Client Side Caching
Cachowanie w HTML 5
HTML 5 Application Cache
HTML 5 WebStorage
Code First Data annotations
Bezpieczeństwo
SQL Injection
Cross-Site Request Forgery
Cross-Site Scripting
Over-Posting parametr binding
Obsługa, śledzenie i logowanie wyjątków w MVC
Lokalne zarządzanie wyjątkami
Blok try-catch
Nadpisywanie metody OnException() w kontrolerze
Globalne zarządzanie wyjątkami
Klasa FilterConfig
HandleError na poziomie kontrolerów i akcji
Zwracanie widoków dostosowanych do konkretnych typów wyjątków
Logowanie globalne za pomocą osobnych narzędzi
Identyfikacja, uwierzytelnianie i autoryzacja w MVC 5
Identyfikacja
Uwierzytelnianie
Autoryzacja
Role w MVC
Stan aplikacji, sesje i ciasteczka
Stan aplikacji
Ciasteczka
Sesje
OWIN
ASP.NET Identity
WIF i uwierzytelnianie za pomocą claimów
Identity Provider, STS
Strona ufająca Relying Party
Federated Authentication
Windows ACS
OpenId i OpenAuth
OpenId
OpenAuth
Rozdział 6. Web serwisy i ASP.NET Web API 2
Web API 2
Web API a ASP.NET MVC
Web serwis, REST, SOAP i OData
SOAP
REST
OData
CORS i JSONP
JSONP
CORS
Uruchamianie CORS w Web API
Routing w Web API
Mapowanie żądań na akcje bądź metody w kontrolerze Web API
Web API a Entity Framework i warstwa modelu
Typy rezultatu w Web API
Typ void
HttpResponseMessage
IHttpActionResult
Inny dowolny typ z aplikacji
Pobieranie danych z Web API
Pobieranie danych po stronie serwera (.NET, C#)
Pobieranie danych po stronie klienta (JavaScript, jQuery, AJAX)
Wersjonowanie w Web API
Rozdział 7. Narzędzia, licencje i ceny
Serwer IIS
Kategorie dla modułów dostępnych w IIS
Pule aplikacji w IIS
Przetwarzanie żądań w IIS
Microsoft SQL Server 2014
Licencjonowanie SQL Server 2014
Ceny licencji SQL Server 2014
Nowości w SQL Server 2014
Windows Server 2012
Wersje Windows Server 2012
Licencjonowanie Windows Server 2012
Ceny Windows Server 2012
Microsoft Visual Studio 2013 Ultimate4
Snippety
Page Inspector
Nowości w Visual Studio 2013
Poprawiony pasek przewijania
Podgląd definicji
Browser Link
JSON Editor i JavaScript
Powiązanie z Microsoft Azure
Wsparcie dla GIT
Najważniejsze skróty klawiszowe
Rozdział 8. Aplikacja i wdrożenie
Wzorce projektowe i architektoniczne wykorzystywane w .NET
Repozytorium
Wzorzec IoC
Repozytorium generyczne
Wzorzec UnitOfWork
Przykładowa aplikacja
Etap 1. Krok 1. Tworzenie nowego projektu i aktualizacja pakietów
Etap 1. Krok 2. Utworzenie modelu danych
Klasa Kategoria
Klasa Ogloszenie_Kategoria
Klasa Uzytkownik
Etap 1. Krok 3. Tworzenie klasy kontekstu
Etap 1. Krok 4. Przenoszenie warstwy modelu do osobnego projektu
Dodawanie referencji pomiędzy projektami
Ustawienie projektu startowego
Instalacja bibliotek dla nowego projektu
Przenoszenie plików z modelem do osobnej warstwy (projektu)
Etap 1. Krok 5. Migracje
Instalacja migracji
Konfiguracja migracji
Tworzenie migracji początkowej
Uruchomienie pierwszej migracji
Metoda Seed()
Debugowanie metody Seed
Zmiany w modelu i kolejna migracja
Praca z błędami i niespójnością w migracjach
Etap 1. Podsumowanie (warstwa modelu i migracje)
Etap 2. Krok 1. Dodawanie kontrolerów i widoków akcja Index
Dodawanie kontrolera z widokami
Pierwsze uruchomienie aplikacji i routing
Lista ogłoszeń (akcja Index) aktualizacja widoku/wyglądu strony
Lista ogłoszeń a pobieranie danych
Optymalizacja listy ogłoszeń
Etap 2. Krok 2. Debugowanie oraz metody AsNoTracking() i ToList()
Sprawdzanie wartości zmiennych
Metoda ToList() i odroczone wykonanie (Deferred Execution)
Metoda AsNoTracking()
Etap 2. Krok 3. Poprawa wyglądu i optymalizacja pod kątem SEO
Poprawa wyglądu strony za pomocą Twitter Bootstrap
Podświetlanie wierszy za pomocą CSS
Optymalizacja pod kątem pozycjonowania SEO
Etap 2. Podsumowanie
Etap 3. Krok 1. Poprawa architektury aplikacji
Przeniesienie zapytania LINQ do osobnej metody
Przeniesienie metody do repozytorium
Etap 3. Krok 2. Zastosowanie kontenera Unity IoC
Wstrzykiwanie repozytorium poprzez konstruktor w kontrolerze
Tworzenie interfejsu dla repozytorium
Instalacja kontenera IoC Unity
Wstrzykiwanie kontekstu do repozytorium
Cykl życia obiektu a kontener IoC
Etap 3. Podsumowanie
Etap 4. Krok 1. Akcje Details, Create, Edit, Delete
Details
Metoda Details() w repozytorium
Aktualizacja i optymalizacja SEO dla widoku Details
Delete
Aktualizacja widoku dla akcji Delete
Metoda POST dla akcji Delete
Metoda Delete() w repozytorium
Kaskadowe usuwanie i błędy
Przeniesienie metody SaveChanges() poza repozytorium
Obsługa błędów w akcji Delete
JavaScript, jQuery i okno potwierdzania wyboru
Create
Aktualizacja widoku dla akcji Create
Metoda POST dla akcji Create
Zabezpieczenie metody przed atakami CSRF
Binding i walidacja żądania POST
Metoda Create() w repozytorium
Edit
Aktualizacja widoku dla akcji Edit
Implementacja metody POST
Obsługa błędów dla akcji Edit
Metoda Aktualizuj() w repozytorium
Etap 4. Krok 2. Aktualizacja szablonu _Layout.cshtml
Etap 4. Krok 3. Widoki częściowe PartialViews
Etap 4. Podsumowanie
Etap 5. Bezpieczeństwo, uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu
Uwierzytelnianie i logowanie przez portale
Rejestracja nowego użytkownika
Uwierzytelnianie za pomocą Google
Autoryzacja role
Zabezpieczanie akcji
Index
Details
Edit
Create
Delete
Etap 5. Podsumowanie
Etap 6. Stronicowanie i sortowanie
Stronicowanie
Dodanie metody do repozytorium
Aktualizacja kontrolera
Instalacja i użycie pakietu PagedList.Mvc
Sortowanie
Aktualizacja kontrolera
Aktualizacja widoku
Etap 6. Podsumowanie
Etap 7. Ogłoszenia użytkownika, kategorie, cache i ViewModel
Zakładka Moje ogłoszenia
Cache
Kategorie
Implementacja interfejsu i klasy repozytorium
Implementacja kontrolera
Wstrzykiwanie implementacji dzięki IoC
Wyświetlanie ogłoszeń z wybranej kategorii LINQ (Query Syntax)
Zastosowanie HTML helpera Html.Action
Zastosowanie ViewModel
Etap 7. Podsumowanie
Etap 8. Dane w JSON, zarządzanie relacją wiele do wielu i attribute routing
PartialView a dane w formacie JSON lub XML
Użycie attribute routingu
Zarządzanie relacją wiele do wielu i autocomplete
Dodatek na AspNetMvc.pl
Etap 8. Podsumowanie
Etap 9. Dodatek tworzenie modelu dla podejścia Model First
Publikacja systemu na zewnętrznym serwerze hostingowym
Dodawanie domeny
Konfiguracja witryny
Tworzenie bazy danych
Tworzenie konta FTP
Połączenie z bazą danych poprzez SQL Server Management Studio
Wdrażanie aplikacji na serwer za pomocą Microsoft Visual Studio
Dodatek A. Zasady i metodologie w programowaniu
Zasady
SOLID
Zasada pojedynczej odpowiedzialności (SRP)
Zasada otwarte-zamknięte (OCP)
Zasada podstawienia Liskov (LSP)
Zasada separacji interfejsów (ISP)
Zasada odwrócenia zależności (DIP)
GRASP
Creator
Information Expert
Controller
Low Coupling
High Cohesion
Polymorphism
Pure Fabrication
Indirection
Protected Variations
DRY
KISS
Rule of Three
Separation of Concern
YAGNI
MoSCoW
Metodologie
Manifest Agile
Scrum
eXtreme Programming
TDD
Dodatek B. HTTP i SSL/TLS
HTTP
SSL/TLS
Rodzaje certyfikatów
Zakup certyfikatu SSL
Aktywacja, walidacja i instalacja certyfikatu SSL
Certyfikat w praktyce
Dodatek C. HTML 5 i CSS 3
HTML 5
Sekcje
Nowe typy pól formularza
Atrybuty dla formularza
Znaczniki
Web Storage
Server Side Events
WebSockets
Drag and Drop
Geolokalizacja
Walidacja
CSS 3
Nowe selektory
Nowe własności
Twitter Bootstrap
CSS 4
Dodatek D HTML DOM i JavaScript
HTML DOM
Metody dostępne w DOM
Właściwości dostępne w DOM
Poziomy DOM
JavaScript
Składnia języka
Możliwości JavaScriptu
JQuery
Instalacja jQuery
Selektory i filtry
Zdarzenia
Efekty w postaci animacji
Metody
Przechodzenie po elementach HTML
JQuery UI
JQuery Mobile
AJAX
JSON
XMLHttpRequest
AJAX w jQuery
Dodatek E. Bazy nierelacyjne
MongoDB
RavenDB
Dodatek F. Podstawy pozycjonowania w Google
Metatagi
Znacznik <br /> Opis strony<br /> Słowa kluczowe<br /> Wartości noindex i nofollow<br /> Znaczniki HTML<br /> Linkowanie<br /> Zaplecze, katalogi stron i precle<br /> Skrypty katalogów<br /> Skrypty blogowe<br /> Schematy linkowania<br /> Schemat koła<br /> Schemat piramidy<br /> Gwiazda<br /> Schematy mieszane<br /> Linkowanie wewnętrzne<br /> Długi ogon<br /> Przyjazne adresy URL Friendly URL<br /> Pliki związane z pozycjonowaniem<br /> robots.txt<br /> sitemap.xml<br /> .htaccess<br /> Filtry i kary<br /> Ban<br /> Sandbox<br /> Zmiany algorytmu Google<br /> Panda<br /> Pingwin<br /> EDM<br /> Narzędzia związane z pozycjonowaniem<br /> Google Analytics i Google Webmasters Tools<br /> Narzędzia do pracy z tekstem<br /> Systemy wymiany linków<br /> Półautomaty, dodawarki i automaty do postowania<br /> Inne narzędzia<br /> <br /> </p> </div> </div> </div> <div class="pdata1"> <h1 itemprop="name"> C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych (miękka)</h1> <p class="pgname"> książka </p> <div class="persons"><p class="h3 person fst"> <a itemprop="author" id="pewriter001" href="https://www.gandalf.com.pl/os/rak-tomasz/" title="Tomasz Rak">Tomasz Rak</a>,</p> <p class="h3 person"> <a itemprop="author" id="pewriter011" href="https://www.gandalf.com.pl/os/zydzik-krzysztof/" title="Krzysztof Żydzik">Krzysztof Żydzik</a></p> </div><p> Wydawnictwo: <a href="https://www.gandalf.com.pl/w/helion/" title="Helion">Helion</a> </p> <p>Oprawa: miękka</p><p>Ilość stron: 528</p> </p> <p class="shipment_time "> Wysyłamy w: <span class="param_value"> 3 - 5 dni + czas dostawy</p> <p class="shipment_time last_child"> Dostępność: <span class="param_value"> mały zapas<img class="shipment_help trigger" id="trigger_st_541864" src="/i/help.gif" alt="pomoc" /> <span rel="-10,-80" class="tooltip_st" id="tt_st_541864">Brak na naszym magazynie.<br/>Spróbujemy go sprowadzić dla Ciebie.<br/>Szansa na realizację 60%.<br/>Potrzebny czas 3-5 dni roboczych.</span> </span> </p> <div style="float:left;height: 103px"></div> </div> <div class="pdata2_container"> <div class="pdata2"> <div class="cart_box"> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <p class="new_price_big">Nasza cena: <span itemprop="price" class="new_price">43,08</span><meta itemprop="priceCurrency" content="PLN" /></p> <p class="old_price_big">Cena detaliczna: <span class="old_price">82,86</span></p> <p class="cheaper_info">U nas taniej o 48%</p><span class="deposit_link" data-id="541864" data-name="C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych" rel="https://www.gandalf.com.pl/konto/storage-add/541864/" title="dodaj do przechowalni C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych">dodaj do przechowalni</span> <span class="block_spacer"></span> <span class="list_link" id="541864" rel="nofollow" title="dodaj do listy życzeń C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych">dodaj do listy życzeń</span> <span class="bottom_spacer"></span> <span id="c541864" class="in_cart"></span> <span class="cart_add_link smsupply" rel="https://www.gandalf.com.pl/koszyk/dodaj/541864,1/" data-id="541864" data-name="C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych">Dodaj do koszyka</span> </div> </div> <div class="dostawaprod" style="display:none;color: #8B7A5C;font-family: verdana;font-weight: normal;font-size: 11px;margin: 0px 13px;float: right;text-align: right;"> Dostawa do Punktu Ruchu 3,99 zł <br/><br/> Kurier Poczty Polskiej 7,99 zł <br/><br/> Kurier UPS 10,99 zł <br/><br/> </div> </div> <div class="pdata2_more"> <p class="create_link"><span>stwórz link z okładką na swoją stronę</span></p> </div> </div> <div class="pdata1_more"> <div class="cf"></div> <div class="google_plus"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-annotation="bubble"></div></div> <div class="fb-like" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="50" data-show-faces="false"></div> <div class="cf"></div> <div class="share_div"> <span>Podziel się na:</span> <span class="twitter" title="Udostępnij na Twitterze" onclick="window.open('http://twitter.com/share?original_referer=https://www.gandalf.com.pl/b/c-60-i-mvc-5-tworzenie-nowoczesnych/&text=C%23+6.0+i+MVC+5.+Tworzenie+nowoczesnych+portali+internetowych+-+Tomasz+Rak%2C+Krzysztof+%C5%BBydzik+-+Gandalf.com.pl&url=https://www.gandalf.com.pl/b/c-60-i-mvc-5-tworzenie-nowoczesnych/&via=Gandalfcompl', '', 'fullscreen=no,width=600,height=540');return false;" rel="http://twitter.com/share?original_referer=https://www.gandalf.com.pl/b/c-60-i-mvc-5-tworzenie-nowoczesnych/&text=C%23+6.0+i+MVC+5.+Tworzenie+nowoczesnych+portali+internetowych+-+Tomasz+Rak%2C+Krzysztof+%C5%BBydzik+-+Gandalf.com.pl&url=https://www.gandalf.com.pl/b/c-60-i-mvc-5-tworzenie-nowoczesnych/&via=Gandalfcompl"></span> <span class="facebook" title="Udostępnij na Facebooku" onclick="window.open('http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.gandalf.com.pl/b/c-60-i-mvc-5-tworzenie-nowoczesnych/', '', 'fullscreen=no,width=600,height=540');return false;" rel="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.gandalf.com.pl/b/c-60-i-mvc-5-tworzenie-nowoczesnych/"></span> </div> </div> <span id="go_back_link">Powrót</span> <span id="dixit_gratis">Darmowa wysyłka dla zamówień od 99zł.<a style="color:red"href="/koszty-dostawy/"> SPRAWDŹ!</a></span> </div> <div id="cover_link"> <a id="close_cover_link"></a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/c-60-i-mvc-5-tworzenie-nowoczesnych/" target="_blank"><img src="https://www.gandalf.com.pl/o/c-60-i-mvc-5-tworzenie-nowoczesnych,pd,541864.jpg" border="0" alt="C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych" title="C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych - Tomasz Rak, Krzysztof Żydzik"/></a></div> <div id="prbookmarks" class="bookmarks"> <ul class="bookmarkst"> <li><h2>Opis</h2></li> <li><h2>Szczegółowe informacje</h2></li> <li id="reviewstab"><h2 id="review_tab">Recenzje (0)</h2></li> </ul> <div class="bookmarksp"> <div class="tabdata description"> <h3>C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych - opis produktu:</h3> Poznaj najlepsze narzędzia Microsoftu do tworzenia aplikacji webowych<br /> <br /> Możliwości języka C# w zakresie tworzenia aplikacji internetowych<br /> Platformy i narzędzia ułatwiające budowanie i wdrażanie aplikacji webowych<br /> Praktyczne sposoby tworzenia aplikacji WWW i serwisów internetowych<br /> <br /> Dynamiczny rozwój sieci i jej wkraczanie w coraz to nowe obszary życia pozwala nam korzystać z większości usług z dowolnego miejsca na świecie i za pośrednictwem każdego urządzenia z dostępem do internetu. Aby użytkownik mógł swobodnie poruszać się po sieci, konieczne jest rozwijanie coraz bardziej zaawansowanych, wygodniejszych i szybszych aplikacji internetowych działających po stronie serwera. Do niedawna większość aplikacji tego rodzaju była pisana w takich językach, jak PHP, Python lub Java, obecnie natomiast ogromną popularność zdobywają w tej dziedzinie język C# i platforma MVC.<br /> <br /> Jeśli dysponujesz ogólną wiedzą na temat programowania i baz danych, opanowałeś lub właśnie opanowujesz podstawy języka C# i chcesz poznać platformę MVC oraz możliwości, jakie oferuje ona w zakresie tworzenia aplikacji webowych, sięgnij po tę książkę. Nie stanowi ona klasycznego podręcznika do programowania, lecz raczej zbiór praktycznych wskazówek i objaśnień pozwalających w krótkim czasie rozpocząć przygodę z tworzeniem aplikacji internetowych, a następnie logicznie ją kontynuować. Dzięki lekturze krok po kroku poznasz proces powstawania kodu aplikacji i jego wdrażania przy użyciu różnych narzędzi. Poznaj świat aplikacji internetowych!<br /> <br /> Podstawy języka C# i jego możliwości<br /> Wzorce projektowe i architektoniczne oraz ich stosowanie<br /> Możliwości webowych platform firmy Microsoft<br /> Tworzenie aplikacji i serwisów internetowych oraz ich wdrażanie<br /> Optymalizowanie aplikacji pod kątem wymagań wyszukiwarek i serwisów społecznościowych<br /> Budowa własnego portalu<br /> <br /> Buduj doskonałe serwisy internetowe w języku C# z platformą MVC! </div> <div class="tabdata"> <div class="detailed_data"> <h3>C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych - szczegółowe informacje:</h3> <table> <tr> <td class="label">Dział:</td> <td>Książki<br/><p class="product_categories"> Kategoria: <a href="https://www.gandalf.com.pl/k/informatyka/" title="Informatyka">informatyka</a>, <a href="https://www.gandalf.com.pl/k/programowanie/" title="Programowanie, informatyka">Programowanie</a>, <a href="https://www.gandalf.com.pl/k/visual-c-programowanie-informatyka/" title="Visual C#, Programowanie, informatyka">Visual C#</a>, <a href="https://www.gandalf.com.pl/k/webmasterstwo/" title="Webmasterstwo, informatyka">Webmasterstwo</a><br/> </p> </td> </tr> <tr> <td class="label">Wydawnictwo:</td> <td itemprop="publisher"><a href="https://www.gandalf.com.pl/w/helion/" title="Helion">Helion</a></td> </tr> <tr><td class="label">Oprawa:</td><td>miękka</td></tr><tr><td class="label">Okładka:</td><td>miękka</td></tr><tr><td class="label">Wymiary:</td><td>158x235</td></tr><tr><td class="label">Ilość stron:</td><td itemprop="numberOfPages">528</td></tr> <tr><td class="label">ISBN:</td><td itemprop="isbn">978-83-246-9496-9</td></tr><tr><td class="label">Wprowadzono:</td><td> 27.02.2015</td></tr></table></div> </div> <div class="tabdata reviews"> <a class="b fr rev_link" href="https://www.gandalf.com.pl/opis-promocji/punkty-za-recenzje/" target="_blank">i zgarniaj nagrody</a> <a id="revfb" rel="#revf" class="b fr">napisz recenzję</a> <h3>C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych - recenzje klientów</h3> <br/> <div class="cf"></div> <div class="no_reviews"> Podobał Ci się ten tytuł? Zainspirował Cię? A może nie zgadzasz sie z autorem, opowiedz nam o tym, opisz swoje doznania związane z lekturą.</div> <script type="text/javascript"> var iProductId = '541864'; </script> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> var bShowRevForm = false; var bIsCaptcha = 1; var iTabIndex = 0; </script> <script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script> <script type="text/javascript"> /*criteo */ window.criteo_q = window.criteo_q || []; window.criteo_q.push( { event: "setAccount", account: 27797 }, { event: "setSiteType", type: "d" }, { event: "viewItem", item: "541864" } ); /* Facebook Pixel */ fbq('track', 'ViewContent', {currency: 'PLN', content_type: 'product', value: 43.08, content_ids: ['541864'], content_category: 'książka ', content_name: 'C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych', referrer: document.referrer, userAgent: navigator.userAgent, language: navigator.language}); </script> <script type="text/javascript"> ga('ec:addProduct', { 'id': '541864', 'name': 'C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych', 'category': 'książka ' }); ga('ec:setAction', 'detail'); var ListTitle = 'Widok'; bb("productView", { "productId": "541864" }); </script> <script type="text/javascript"> var tag = document.createElement('script'); tag.src = "https://www.youtube.com/player_api"; var firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0]; firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag); function onYouTubePlayerAPIReady() { } function onPlayerStateChange() { ga('send', 'event', 'Produkty', 'youtube',$('.pdata1 h1').text()); } </script> <script type="text/javascript"> $(document).ready( function() { if(typeof cxApi != 'undefined') { var chosenVariation = cxApi.chooseVariation(); if(chosenVariation === 1){ $('.dostawaprod').show(); $('#dixit_gratis').hide(); } } }); </script> <div id="bcontent"> <div id="slidycontent" class="slidepart fl"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/track/8159/" target="_self"><img src="/files/banners/8156.png" alt="10.00"/></a> <div class="sl_paginationpart"> <ul id="slidyacontent" class="slpagination"> </ul> </div> </div> </div> <div id="revf"></div> <div id="slt_product_2_e"></div> <div id="recomhbest"> <h2>Książkowe bestsellery z tych samych kategorii</h2> </div> <div id="recomsbest" class="tabdata "> <a class="prev disabled"></a> <div class="scrollable"> <div class="items"> <div> <div class="prod"> <div class="pimage"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/nietoperz-i-suszone-cytryny/" > <img class="pimage" src="/o/nietoperz-i-suszone-cytryny,pb,955394.jpg" alt="Nietoperz i suszone cytryny - Marcin Meller" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'bestsell-z-kateg-click', '955394,Nietoperz i suszone cytryny', {nonInteraction: true});"/> </a> </div> <div class="pdata"> <p class="h2" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'bestsell-z-kateg-click', '955394,Nietoperz i suszone cytryny', {nonInteraction: true});"><a id="p95539453" href="https://www.gandalf.com.pl/b/nietoperz-i-suszone-cytryny/" title="Nietoperz i suszone cytryny - Marcin Meller">Nietoperz i suszone cytryny</a></p> <p class="h3 person fst"> <a id="pewriter955394054" href="https://www.gandalf.com.pl/os/meller-marcin/" title="Marcin Meller">M. Meller</a></p> <p class="pgname">książka (miękka)</p> <p class="eprice"> <span class="new_price">27,89 zł</span> <span class="price_dis">taniej -30%</span> </p> <span id="c95539454" class="in_cart"></span> </div> </div><div class="prod"> <div class="pimage"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/odbiore-ci-wszystko/" > <img class="pimage" src="/o/odbiore-ci-wszystko,pb,942062.jpg" alt="Odbiorę ci wszystko - Ruth Lillegraven" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'bestsell-z-kateg-click', '942062,Odbiorę ci wszystko', {nonInteraction: true});"/> </a> </div> <div class="pdata"> <p class="h2" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'bestsell-z-kateg-click', '942062,Odbiorę ci wszystko', {nonInteraction: true});"><a id="p94206255" href="https://www.gandalf.com.pl/b/odbiore-ci-wszystko/" title="Odbiorę ci wszystko - Ruth Lillegraven">Odbiorę ci wszystko</a></p> <p class="h3 person fst"> <a id="pewriter942062056" href="https://www.gandalf.com.pl/os/lillegraven-ruth/" title="Ruth Lillegraven">R. Lillegraven</a></p> <p class="pgname">książka (miękka)</p> <p class="eprice"> <span class="new_price">25,79 zł</span> <span class="price_dis">taniej -35%</span> </p> <span id="c94206256" class="in_cart"></span> </div> </div><div class="prod"> <div class="pimage"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/dziewczyna-o-czterech-palcach/" > <img class="pimage" src="/o/dziewczyna-o-czterech-palcach,pb,946365.jpg" alt="Dziewczyna o czterech palcach - Marek Krajewski" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'bestsell-z-kateg-click', '946365,Dziewczyna o czterech palcach', {nonInteraction: true});"/> </a> </div> <div class="pdata"> <p class="h2" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'bestsell-z-kateg-click', '946365,Dziewczyna o czterech palcach', {nonInteraction: true});"><a id="p94636557" href="https://www.gandalf.com.pl/b/dziewczyna-o-czterech-palcach/" title="Dziewczyna o czterech palcach - Marek Krajewski">Dziewczyna o czterech palcach</a></p> <p class="h3 person fst"> <a id="pewriter946365058" href="https://www.gandalf.com.pl/os/krajewski-marek/" title="Marek Krajewski">M. Krajewski</a></p> <p class="pgname">książka (miękka)</p> <p class="eprice"> <span class="new_price">25,79 zł</span> <span class="price_dis">taniej -35%</span> </p> <span id="c94636558" class="in_cart"></span> </div> </div><div class="prod"> <div class="pimage"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/sodoma-b/" > <img class="pimage" src="/o/sodoma-b,pb,938945.jpg" alt="Sodoma - Frederic Martel" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'bestsell-z-kateg-click', '938945,Sodoma', {nonInteraction: true});"/> </a> </div> <div class="pdata"> <p class="h2" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'bestsell-z-kateg-click', '938945,Sodoma', {nonInteraction: true});"><a id="p93894559" href="https://www.gandalf.com.pl/b/sodoma-b/" title="Sodoma Hipokryzja i władza w Watykanie - Frederic Martel">Sodoma Hipokryzja i władza w Watykanie</a></p> <p class="h3 person fst"> <a id="pewriter938945060" href="https://www.gandalf.com.pl/os/martel-frederic/" title="Frederic Martel">F. Martel</a></p> <p class="pgname">książka (miękka)</p> <p class="eprice"> <span class="new_price">32,38 zł</span> <span class="price_dis">taniej -35%</span> </p> <span id="c93894560" class="in_cart"></span> </div> </div></div> </div> </div> <a class="next disabled"></a> </div> <div id="recomhpers"> <h2>Tomasz Rak, Krzysztof Żydzik - przeczytaj też</h2> </div> <div id="recomspers" class="tabdata "> <a class="prev disabled"></a> <div class="scrollable"> <div class="items"> <div> <div class="prod"> <div class="pimage"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/111-zadan-z-chemii-ogolnej/" > <img class="pimage" src="/o/111-zadan-z-chemii-ogolnej,pb,453520.jpg" alt="111 zadań z chemii ogólnej i nieorganicznej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku - Tomasz Rak" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'tego-samego-tworcy-click', '453520,111 zadań z chemii ogólnej i nieorganicznej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku', {nonInteraction: true});"/> </a> </div> <div class="pdata"> <p class="h2" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'tego-samego-tworcy-click', '453520,111 zadań z chemii ogólnej i nieorganicznej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku', {nonInteraction: true});"><a id="p45352064" href="https://www.gandalf.com.pl/b/111-zadan-z-chemii-ogolnej/" title="111 zadań z chemii ogólnej i nieorganicznej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku Materiały pomocnicze do nauki chemii. Zeszyt 1 - Tomasz Rak">111 zadań z chemii ogólnej i ...</a></p> <p class="h3 person fst"> <a id="pewriter453520065" href="https://www.gandalf.com.pl/os/rak-tomasz/" title="Tomasz Rak">T. Rak</a></p> <p class="pgname">książka (miękka)</p> <p class="eprice"> <span class="new_price">19,40 zł</span> <span class="price_dis">taniej -13%</span> </p> <span id="c45352065" class="in_cart"></span> </div> </div><div class="prod"> <div class="pimage"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/budowa-i-obsluga-domowych-sieci/" > <img class="pimage" src="/o/budowa-i-obsluga-domowych-sieci,pb,249548.jpg" alt="Budowa i obsługa domowych sieci komputerowych - Tomasz Rak" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'tego-samego-tworcy-click', '249548,Budowa i obsługa domowych sieci komputerowych', {nonInteraction: true});"/> </a> </div> <div class="pdata"> <p class="h2" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'tego-samego-tworcy-click', '249548,Budowa i obsługa domowych sieci komputerowych', {nonInteraction: true});"><a id="p24954866" href="https://www.gandalf.com.pl/b/budowa-i-obsluga-domowych-sieci/" title="Budowa i obsługa domowych sieci komputerowych Ćwiczenia praktyczne - Tomasz Rak">Budowa i obsługa domowych sieci ...</a></p> <p class="h3 person fst"> <a id="pewriter249548067" href="https://www.gandalf.com.pl/os/rak-tomasz/" title="Tomasz Rak">T. Rak</a></p> <p class="pgname">książka (miękka)</p> <p class="eprice"> <span class="new_price">14,97 zł</span> <span class="price_dis">taniej -57%</span> </p> <span id="c24954867" class="in_cart"></span> </div> </div></div> </div> </div> <a class="next disabled"></a> </div> <div id="recomh"> <h2>Zobacz również</h2> </div> <div id="recoms" class="tabdata "> <a class="prev disabled"></a> <div class="scrollable"> <div class="items"> <div> <div class="prod"> <div class="pimage"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/poznaj-swifta-tworzac-aplikacje/" > <img class="pimage" src="/o/poznaj-swifta-tworzac-aplikacje,pb,974791.jpg" alt="Poznaj Swifta, tworząc aplikacje - EMIL ATANASOV" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'zobacz-rowniez-click', '974791,Poznaj Swifta, tworząc aplikacje', {nonInteraction: true});"/> </a> </div> <div class="pdata"> <p class="h2" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'zobacz-rowniez-click', '974791,Poznaj Swifta, tworząc aplikacje', {nonInteraction: true});"><a id="p97479170" href="https://www.gandalf.com.pl/b/poznaj-swifta-tworzac-aplikacje/" title="Poznaj Swifta, tworząc aplikacje Profesjonalne projekty dla systemu iOS - EMIL ATANASOV">Poznaj Swifta, tworząc aplikacje ...</a></p> <p class="h3 person fst"> <a id="pewriter974791071" href="https://www.gandalf.com.pl/os/atanasov-emil/" title="EMIL ATANASOV">E. ATANASOV</a></p> <p class="pgname">książka (miękka)</p> <p class="eprice"> <span class="new_price">44,14 zł</span> <span class="price_dis">taniej -25%</span> </p> <span id="c97479171" class="in_cart"></span> </div> </div><div class="prod"> <div class="pimage"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/microsoft-office-2019-krok-po-kroku/" > <img class="pimage" src="/o/microsoft-office-2019-krok-po-kroku,pb,973280.jpg" alt="Microsoft Office 2019. Krok po kroku - Curtis Frye, Joan Lambert" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'zobacz-rowniez-click', '973280,Microsoft Office 2019. Krok po kroku', {nonInteraction: true});"/> </a> </div> <div class="pdata"> <p class="h2" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'zobacz-rowniez-click', '973280,Microsoft Office 2019. Krok po kroku', {nonInteraction: true});"><a id="p97328072" href="https://www.gandalf.com.pl/b/microsoft-office-2019-krok-po-kroku/" title="Microsoft Office 2019. Krok po kroku - Curtis Frye, Joan Lambert">Microsoft Office 2019. Krok po kroku</a></p> <p class="h3 person fst"> <a id="pewriter973280073" href="https://www.gandalf.com.pl/os/frye-curtis/" title="Curtis Frye">C. Frye</a></p> <p class="h3 person"> <a id="pewriter973280173" href="https://www.gandalf.com.pl/os/lambert-joan/" title="Joan Lambert">J. Lambe...</a></p> <p class="pgname">książka (twarda)</p> <p class="eprice"> <span class="new_price">59,70 zł</span> <span class="price_dis">taniej -25%</span> </p> <span id="c97328073" class="in_cart"></span> </div> </div><div class="prod"> <div class="pimage"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/zautomatyzuj-swoja-firme-z-pythonem/" > <img class="pimage" src="/o/zautomatyzuj-swoja-firme-z-pythonem,pb,973061.jpg" alt="Zautomatyzuj swoją firmę z Pythonem - Aly Bassem" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'zobacz-rowniez-click', '973061,Zautomatyzuj swoją firmę z Pythonem', {nonInteraction: true});"/> </a> </div> <div class="pdata"> <p class="h2" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'zobacz-rowniez-click', '973061,Zautomatyzuj swoją firmę z Pythonem', {nonInteraction: true});"><a id="p97306174" href="https://www.gandalf.com.pl/b/zautomatyzuj-swoja-firme-z-pythonem/" title="Zautomatyzuj swoją firmę z Pythonem Praktyczne rozwiązania dla firmowej sieci - Aly Bassem">Zautomatyzuj swoją firmę z Pythonem ...</a></p> <p class="h3 person fst"> <a id="pewriter973061075" href="https://www.gandalf.com.pl/os/bassem-aly/" title="Aly Bassem">A. Bassem</a></p> <p class="pgname">książka (miękka)</p> <p class="eprice"> <span class="new_price">50,13 zł</span> <span class="price_dis">taniej -25%</span> </p> <span id="c97306175" class="in_cart"></span> </div> </div><div class="prod"> <div class="pimage"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/excel-2019-pl-kurs/" > <img class="pimage" src="/o/excel-2019-pl-kurs,pb,972125.jpg" alt="Excel 2019 PL Kurs - Witold Wrotek" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'zobacz-rowniez-click', '972125,Excel 2019 PL Kurs', {nonInteraction: true});"/> </a> </div> <div class="pdata"> <p class="h2" onclick="ga('send', 'event', 'ProductBoxSmall', 'zobacz-rowniez-click', '972125,Excel 2019 PL Kurs', {nonInteraction: true});"><a id="p97212576" href="https://www.gandalf.com.pl/b/excel-2019-pl-kurs/" title="Excel 2019 PL Kurs - Witold Wrotek">Excel 2019 PL Kurs</a></p> <p class="h3 person fst"> <a id="pewriter972125077" href="https://www.gandalf.com.pl/os/wrotek-witold/" title="Witold Wrotek">W. Wrotek</a></p> <p class="pgname">książka (miękka)</p> <p class="eprice"> <span class="new_price">27,87 zł</span> <span class="price_dis">taniej -25%</span> </p> <span id="c97212577" class="in_cart"></span> </div> </div></div> </div> </div> <a class="next disabled"></a> </div> <div id="recomhtitle"> <h2>Ciekawe pomysły Gandalfa</h2> </div> <div id="recomstitle" class="tabdata "> <div class="recomstitle-box " style="width: 50%"> <div> <div class="fl rprodinfo"> <div class="rimage"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/c-zadania-z-programowania/" title="C#. Zadania z programowania z przykładowymi..."> <img src="/o/c-zadania-z-programowania,pd,338487.jpg" /> </a> </div> <div> <p class="pgname">książka </p> <p class="pprice">24.05 zł</p> <p class="pdiscount">taniej -26%</p> </div> </div> <div class="rtext"> <h3><a href="https://www.gandalf.com.pl/b/c-zadania-z-programowania/" title="C#. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami (wydanie II)">C#. Zadania z programowania z przykładowymi...</a></h3> <p>C# - idealny pośrednik między Tobą a komputerem! Wśród wielu obiektowych języków programowania C# zajmuje miejsce szczególne. Ma przejrzystą strukturę, jasne zasady i jest wciąż rozwijany. Nie znajdziesz wygodniejszego narzędzia programistycznego dla platformy .NET. C# sprawdza się w najróżniejszych projektach, a jego zalety sprawiają, że jest to język...</p> <div class="cf"></div> </div> <div class="cf"></div> </div> </div> <div class="recomstitle-box " style="width: 50%"> <div> <div class="fl rprodinfo"> <div class="rimage"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/c-a/" title="C++ Zadania z programowania z przykładowymi..."> <img src="/o/c-a,pd,292812.jpg" /> </a> </div> <div> <p class="pgname">książka </p> <p class="pprice">27.45 zł</p> <p class="pdiscount">taniej -8%</p> </div> </div> <div class="rtext"> <h3><a href="https://www.gandalf.com.pl/b/c-a/" title="C++ Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami">C++ Zadania z programowania z przykładowymi...</a></h3> <p>Zostań specem od C++! C++ wciąż pozostaje jednym z podstawowych, najważniejszych i najbardziej potrzebnych języków programowania. Dobry programista powinien go znać i umiejętnie wykorzystywać do tworzenia najróżniejszych projektów. Jak najłatwiej porządnie opanować taki język? Jak przeskoczyć z poziomu podstawowego na zaawansowany? Jak nauczyć się...</p> <div class="cf"></div> </div> <div class="cf"></div> </div> </div> <div class="recomstitle-box " style="width: 50%"> <div> <div class="fl rprodinfo"> <div class="rimage"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/c-praktyczny-kurs/" title="C#. Praktyczny kurs (wydanie III)"> <img src="/o/c-praktyczny-kurs,pd,106872.jpg" /> </a> </div> <div> <p class="pgname">książka </p> <p class="pprice">48.26 zł</p> <p class="pdiscount">taniej -18%</p> </div> </div> <div class="rtext"> <h3><a href="https://www.gandalf.com.pl/b/c-praktyczny-kurs/" title="C#. Praktyczny kurs (wydanie III)">C#. Praktyczny kurs (wydanie III)</a></h3> <p>Programuj w C#! Zanim zaczniesz programować, czyli podstawowe koncepcje i uruchomienie programu Elementy języka, czyli od typów danych do zmiennych, operatorów i instrukcji Programowanie obiektowe, czyli obiekty, klasy, dziedziczenie i cała reszta C# należy do rodziny obiektowych języków programowania. Co to oznacza? Otóż znajduje się on w...</p> <div class="cf"></div> </div> <div class="cf"></div> </div> </div> <div class="recomstitle-box " style="width: 50%"> <div> <div class="fl rprodinfo"> <div class="rimage"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/cisza-f/" title="C.I.S.Z.A. Pięć kroków do życia w zgodzie ze sobą..."> <img src="/o/cisza-f,pd,545813.jpg" /> </a> </div> <div> <p class="pgname">książka </p> <p class="pprice">28.88 zł</p> <p class="pdiscount">taniej -34%</p> </div> </div> <div class="rtext"> <h3><a href="https://www.gandalf.com.pl/b/cisza-f/" title="C.I.S.Z.A. Pięć kroków do życia w zgodzie ze sobą i światem">C.I.S.Z.A. Pięć kroków do życia w zgodzie ze ...</a></h3> <p>C.I.S.Z.A. to wyjątkowy program do samodzielnej pracy nad sobą i swoim życiem. Stworzony przez trenerkę i coacha z wieloletnim doświadczeniem, która dzieli się z czytelnikiem swoją wiedzą, inspiracjami oraz wnioskami z wieloletniej pracą nad sobą i treningów personalnych. Oto swoisty podręcznik do samopoznania, który odmieni twoje życie.   Cierpliwość,...</p> <div class="cf"></div> </div> <div class="cf"></div> </div> </div> <div class="recomstitle-box " style="width: 50%"> <div> <div class="fl rprodinfo"> <div class="rimage"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/e/cisza-piec-krokow-do-zycia/" title="C.I.S.Z.A. Pięć kroków do życia w zgodzie ze sobą..."> <img src="/o/cisza-piec-krokow-do-zycia,pd,607167.jpg" /> </a> </div> <div> <p class="pgname">ebook</p> <p class="pprice">19.16 zł</p> <p class="pdiscount">taniej -15%</p> </div> </div> <div class="rtext"> <h3><a href="https://www.gandalf.com.pl/e/cisza-piec-krokow-do-zycia/" title="C.I.S.Z.A. Pięć kroków do życia w zgodzie ze sobą i światem - mobi, epub ">C.I.S.Z.A. Pięć kroków do życia w zgodzie ze ...</a></h3> <p>C.I.S.Z.A. to wyjątkowy program do samodzielnej pracy nad sobą i swoim życiem. Stworzony przez trenerkę i coacha z wieloletnim doświadczeniem, która dzieli się z czytelnikiem swoją wiedzą, inspiracjami oraz wnioskami z wieloletniej pracą nad sobą i treningów personalnych. Oto swoisty podręcznik do samopoznania, który odmieni twoje życie. Cierpliwość,...</p> <div class="cf"></div> </div> <div class="cf"></div> </div> </div> <div class="recomstitle-box " style="width: 50%"> <div> <div class="fl rprodinfo"> <div class="rimage"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/m/cpe-bach-die-israeliten-in-der/" title="C.P.E. Bach: Die Israeliten in der WĂźste"> <img src="/o/cpe-bach-die-israeliten-in-der,pd,762224.jpg" /> </a> </div> <div> <p class="pgname">muzyka </p> <p class="pprice">59.18 zł</p> <p class="pdiscount">taniej -10%</p> </div> </div> <div class="rtext"> <h3><a href="https://www.gandalf.com.pl/m/cpe-bach-die-israeliten-in-der/" title="C.P.E. Bach: Die Israeliten in der WĂźste ">C.P.E. Bach: Die Israeliten in der WĂźste</a></h3> <p>Oratorium składa się z dwóch części. Obsada wymaga czterech solistów wokalnych ( sopran , altowe , tenorowe , bas ), chóru i orkiestry.</p> <div class="cf"></div> </div> <div class="cf"></div> </div> </div> <div class="cf"></div> </div> </div> </div> <div id="bannersbottom"> <a class="prev browse left"><img src="/i/hit_prev.png" alt="" /></a> <div class="scrollable"> <div class="items"> <div class="col"> <a id="baner_stopka_6205" href="https://www.gandalf.com.pl/track/6208/" title="Blog Gandalf" target="_self"><img src="/files/banners/6205.png" alt="Blog Gandalf" class="small" /> </a><a id="baner_stopka_6208" href="https://www.gandalf.com.pl/track/6211/" title="Opinie Gandalf" target="_self"><img src="/files/banners/6208.png" alt="Opinie Gandalf" class="small" /> </a><a id="baner_stopka_2160" href="https://www.gandalf.com.pl/track/2163/" title="Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" target="_self"><img src="/files/banners/2160.png" alt="Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" class="small" /> </a><a id="baner_stopka_4" href="https://www.gandalf.com.pl/track/4/" title="" target="_blank"><img src="/files/banners/4.jpg" alt="" class="small" /> </a></div> </div> </div> <a class="next browse right"><img src="/i/hit_next.png" alt="" /></a> </div> <div id="lbox"> <a href="#" class="bclose" title="zamknij okno logowania"> </a> <div id="lf"> <form id="lform" action="https://www.gandalf.com.pl/login/" method="post"><div id="lfcenter"> <table> <tr> <td class="w130r"><p><label for="l">Email lub login</label>:</p></td><td><input name="l" type="text" id="l" value="" /> </td> </tr> <tr> <td class="w130r"><p><label for="p">Hasło</label>:</p></td><td><input name="p" type="password" id="p" value="" /> </td> </tr> </table> <input type="hidden" name="b" id="b" value="aHR0cHM6Ly93d3cuZ2FuZGFsZi5jb20ucGwvYi9jLTYwLWktbXZjLTUtdHdvcnplbmllLW5vd29jemVzbnljaC8=" /><div class='lostpass'> <p style="margin-top:8px;"><a href="https://www.gandalf.com.pl/podpowiedz/" title="odzyskaj hasło">Nie pamiętam hasła</a></p> <p style="margin-top:5px;"><a href="https://www.gandalf.com.pl/rejestracja/" title="Rejestracja klienta w sklepie">Nie mam konta. Jestem nowym klientem.</a></p> </div> <div style="float:right;"> <input type="submit" name="bl" id="bl" value="zaloguj się" /></div> </div> </form> <div class="flogin"> <form id="fbform" method="post" action="https://www.gandalf.com.pl/fblogin/"> <input type="hidden" name="b" id="b" value="aHR0cHM6Ly93d3cuZ2FuZGFsZi5jb20ucGwvYi9jLTYwLWktbXZjLTUtdHdvcnplbmllLW5vd29jemVzbnljaC8=" /><input type="hidden" name="fl" id="fl" value="1" /><img onclick="$('#fbform').submit();" class="flogin" src="/i/facelogin.jpg"/> </form> </div> </div><input type="hidden" name="ex" id="ex" value="" /></div> <div id="wishbox"> <a href="#" class="bclose"> </a> <p> Brak list życzeń: </p> <p> <a id="createlink" href="https://www.gandalf.com.pl/konto/wishlist/">Utwórz</a> </p> </div> </div> </div> <div id="bgbottom"> <div class="container footer"> <div class="footer_small footer_smaller"> <p class="h5">Nasze działy</p> <a href="https://www.gandalf.com.pl/ksiazki/" title="Książki" class="b"> Książki</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/podreczniki/" title="Podręczniki szkolne"> Podręczniki</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/ebooks/" title="eKsiążki, eBooki, eWydania - pliki do pobrania i czytania"> e-Książki</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/audio/" title="Książki audio CD, audiobooki, książki czytane"> Audiobooki</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/filmy/" title="Filmy"> Filmy</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/muzyka/" title="Muzyka, płyty CD"> Muzyka</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/puzzle/" title="Gry i zabawki"> Gry / Zabawki</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/papiernicze-biurowe/" title="Wyprawka szkolna"> Art. papiernicze</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/drogeria/" title="Drogeria"> Drogeria</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/blog/" title="Blog Gandalfa" rel="follow" > Blog Gandalfa </a> </div> <div class="footer_small"> <p class="h5">Mapa sklepu</p> <a href="https://www.gandalf.com.pl/mapa-witryny/autorzy/" rel="nofollow" title="Indeks autorów"> Indeks autorów</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/mapa-witryny/recenzje/" rel="nofollow" title="Recenzje"> Recenzje</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/mapa-witryny/wydawnictwa/" rel="nofollow" title="Indeks wydawnictw"> Indeks wydawnictw</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/mapa-witryny/kategorie/" rel="nofollow" title="Indeks kategorii książkowych"> Indeks kategorii książkowych</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/mapa-witryny/serie/" rel="nofollow" title="Indeks serii wydawniczych"> Serie wydawnicze</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/mapa-witryny/lektorzy/" rel="nofollow" title="Indeks lektorów"> Indeks lektorów</a> <br/> <p class="h5">Pomoc</p> <a href="https://www.gandalf.com.pl/pomoc/faq/" rel="nofollow" title="Najczęściej zadawane pytania"> Najczęściej zadawane pytania</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/opis-promocji/bon-podarunkowy/" rel="nofollow" title="Bony Podarunkowe"> Bony Podarunkowe</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/opis-promocji/bony-podarunkowe/" rel="nofollow" title="Bony Podarunkowe"> Bony Podarunkowe</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/pomoc/skladanie-zamowien/" rel="nofollow" title="Składanie zamówień"> Składanie zamówień</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/pomoc/wyszukiwanie/" rel="nofollow" title="Wyszukiwanie"> Wyszukiwanie</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/opis-promocji/punkty/" rel="nofollow" title="Opłać zamówienie punktami"> Opłać zamówienie punktami</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/pomoc/reklamacje/" rel="nofollow" title="Zwroty i reklamacje"> Zwroty i reklamacje</a> </div> <div class="footer_small footer_smaller"> <p class="h5">Promocje</p> <a href="https://www.gandalf.com.pl/opis-promocji/graotron/" rel="nofollow" title="Gra o Tron"> Gra o Tron</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/opis-promocji/nagrodydlaucznia/" rel="nofollow" title="Nagrody dla Uczniów"> Nagrody dla Uczniów</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/opis-promocji/punkty-za-recenzje/" rel="nofollow" title="Zdobądź punkty i nagrody za recenzję"> Zdobądź punkty i nagrody za recenzję</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/opis-promocji/podziel-sie-ksiazka/" rel="nofollow" title="Podziel się książką"> Podziel się książką</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/opis-promocji/warto-czytac/" rel="nofollow" title="Tydzień Wielkich Zniżek"> Tydzień Wielkich Zniżek</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/opis-promocji/wyprawka-szkolna/" rel="nofollow" title="Wyprawka Szkolna"> Wyprawka Szkolna</a> <br/> <p class="h5">Rankingi</p> <a href="https://www.gandalf.com.pl/rankingi/top-ksiazki-roku-2018/" rel="follow" title="Najlepsze książki roku 2018"> Najlepsze książki roku 2018</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/rankingi/top-ksiazki-roku-2017/" rel="follow" title="Najlepsze książki roku 2017"> Najlepsze książki roku 2017</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/rankingi/topksiazkiroku2016/" rel="follow" title="Top Książki 2016"> Top Książki 2016</a> </div> <div class="footer_small"> <p class="h5">Warunki zakupów</p> <a href="https://www.gandalf.com.pl/pomoc/platnosci/" rel="nofollow" title="Płatności"> Płatności</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/pomoc/czas-oczekiwania-koszty-wysylki/" rel="nofollow" title="Czas oczekiwania na paczkę"> Czas oczekiwania na paczkę</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/koszty-dostawy/" rel="nofollow" title="Koszty dostawy"> Koszty dostawy</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/pomoc/odbior-osobisty/" rel="nofollow" title="Odbiór osobisty"> Odbiór osobisty</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/ksiegarnia/ratypayu/" rel="nofollow" title="Raty PayU"> Raty PayU</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/pomoc/faktury/" rel="nofollow" title="Faktury"> Faktury</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/regulamin/" rel="nofollow" title="Regulamin zakupów"> Regulamin zakupów</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/pomoc/polityka-prywatnosci/" rel="nofollow" title="Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies"> Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies</a> </div> <div class="footer_small"> <p class="h5">O Gandalfie</p> <a href="https://www.gandalf.com.pl/ksiegarnia/dane-firmy/" rel="nofollow" title="Dane firmy"> Dane firmy</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/ksiegarnia/sponsoring/" rel="nofollow" title="Sponsoring"> Sponsoring</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/ksiegarnia/historia-misja/" rel="nofollow" title="Historia i misja firmy"> Historia i misja firmy</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/ksiegarnia/wyroznienia/" rel="nofollow" title="Wyróżnienia"> Wyróżnienia</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/ksiegarnia/partnerzy/" rel="nofollow" title="Partnerzy"> Partnerzy</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/ksiegarnia/kontakt/" rel="nofollow" title="Kontakt"> Kontakt</a> <a href="https://www.gandalf.com.pl/ksiegarnia/kupuj-bezpiecznie/" rel="nofollow" title="Z nami Twoje książki są bezpieczne"> Z nami Twoje książki są bezpieczne</a> </div> <div class="footer_small footer_kontakt"> <div class="contakt_box"> <p class="h5">Kontakt</p> <div class="kontakt_data"> <div class="footer_teleinfo"> Jesteśmy do dyspozycji w godzinach<br/> 9-18 w dni robocze (pon-pt). </div> <div class="footer_phone"> 0 801 000 798 <br/> +48 42 252 39 23 </div> <div class="footer_email"> <span class="bok_email">info@gandalf.com.pl</span> <!--<span class="bok_email_info" style="color: orange !important; font-size: 11px;">Odbiór osobisty ul. Beskidzka 37, Łódź</span>--> </div> <div class="footer_fb"> <div class="fb-messengermessageus" messenger_app_id="310480339301826" page_id="212711411406" color="blue" size="large"> </div> </div> </div> </div> <div class="only_www_text"> <span class="footer_faq_link"><a target="_blank" href="https://www.gandalf.com.pl/pomoc/faq/" rel="nofollow">Najczęściej zadawane pytania</a></span> <p> Zamówienia przyjmujemy przez stronę www oraz pod numerem telefonu 0 801 000 798.</p><div class="kontakt_adres"> Gandalf.com.pl <br/> ul.Beskidzka 37 91-612 Łódź </div> <span style="padding: 5px 10px 0 14px;"><p> Punkt stacjonarny czynny:<br /> pon - pt 9 - 18</p></span> </div> </div> <div class="cf"></div> <div class="footer_bottom"> <div id="copyright"> Copyright ©<span class="footer_blue"> Gandalf</span> - Wszelkie prawa zastrzeżone</div> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ var google_conversion_id = 998909725; var google_conversion_label = "9wYmCIO1xAMQnc6o3AM"; var google_custom_params = {ecomm_prodid: '541864',ecomm_pagetype: 'product',ecomm_value: '43.08',ecomm_pname: 'C# 6.0 i MVC 5. Tworzenie nowoczesnych portali internetowych'}; var google_remarketing_only = true; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"></script> <noscript><img height="1" width="1" style="border-style:none;border:none;display:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/998909725/?value=0&label=9wYmCIO1xAMQnc6o3AM&guid=ON&script=0"/></noscript> <div id="project_author"> Projekt:<span class="footer_blue"> Ideacto</span> </div> </div> <div style="text-align:center;font-size:9px;color:#ab9d84;"> GANDALF Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-612) przy ul. Beskidzkiej 37, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000381992, o numerze NIP 527-26-52-185, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17 205 000.00 zł.</div> </div> </div> <div id="goup"></div> <div id="flcart"> <div id="flcart_tools"> <div id="flcart_title">zamówienie tradycyjne</div> <div id="flcart_change"></div> <div id="flcart_gear"></div> </div> <div id="flcart_settings"> <input name="showpcb" type="hidden" id="showpcb" value=""/><input type="checkbox" name="_showpcb" id="_showpcb" onclick="javascript:document.getElementById('showpcb').value=((this.checked) ? 'showpcb' : '');" value="showpcb"/><label for="_showpcb">Nie pokazuj koszyka bocznego</label></div> <div id="flcart_icon"></div> <div id="flcart_box"> <div class="pcb_scroll" id="pcbnormal"> <table class="products_table" rules="groups" frame="box"> <tbody> <tr> <td class="no_products" colspan="7"> Brak produktów w koszyku</td> </tr> </tbody> </table> <div style="height: 100px;"></div> </div> <div class="pcb_scroll" id="pcbelectronic"> <table class="products_table" rules="groups" frame="box"> <tbody> <tr> <td class="no_products" colspan="7"> Brak produktów w koszyku</td> </tr> </tbody> </table> <div style="height: 100px;"></div> </div> <div id="pcb_summary"> <!--banery start--> <div id="cartboxbaner"> <div id="slidycartbox" class="slidepart fl"> <!--zwykle banery--> <!--gadzety w banerze--> <div class="slidyimg gadgetbaner" alt="5" > <div class="gproduct" > <div class="gimg"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/kredki-gandalfcompl-6-kolorow/" title="Kredki gandalf.com.pl 6 kolorów - 2.99 zł" > <img class="gimage" src="/o/kredki-gandalfcompl-6-kolorow,p,521894.jpg" alt="Kredki gandalf.com.pl 6 kolorów - " onclick="getHref(521894);"/> </a> </div> <div class="gprod" > <span class="cart_link" data-id="521894" data-name="Kredki gandalf.com.pl 6 kolorów" title="Dodaj do koszyka Kredki gandalf.com.pl 6 kolorów" rel="https://www.gandalf.com.pl/koszyk/dodaj/521894,1/" onclick="ga('send', 'event', 'gandalf', 'koszyk_gadzety: Kredki gandalf.com.pl 6 kolorów');" alt="dodaj do koszyka"></span> <p> 2.99 </p> </div> </div> <div class="gproduct" > <div class="gimg"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/kubek-spragniony-czytania/" title="Kubek Spragniony czytania - 14.99 zł" > <img class="gimage" src="/o/kubek-spragniony-czytania,p,249996.jpg" alt="Kubek Spragniony czytania - " onclick="getHref(249996);"/> </a> </div> <div class="gprod" > <span class="cart_link" data-id="249996" data-name="Kubek Spragniony czytania" title="Dodaj do koszyka Kubek Spragniony czytania" rel="https://www.gandalf.com.pl/koszyk/dodaj/249996,1/" onclick="ga('send', 'event', 'gandalf', 'koszyk_gadzety: Kubek Spragniony czytania');" alt="dodaj do koszyka"></span> <p> 14.99 </p> </div> </div> <div class="gproduct" > <div class="gimg"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/torba-na-szoping/" title="Torba na Szoping - 14.99 zł" > <img class="gimage" src="/o/torba-na-szoping,p,684266.jpg" alt="Torba na Szoping - PRACA ZBIOROWA" onclick="getHref(684266);"/> </a> </div> <div class="gprod" > <span class="cart_link" data-id="684266" data-name="Torba na Szoping" title="Dodaj do koszyka Torba na Szoping" rel="https://www.gandalf.com.pl/koszyk/dodaj/684266,1/" onclick="ga('send', 'event', 'gandalf', 'koszyk_gadzety: Torba na Szoping');" alt="dodaj do koszyka"></span> <p> 14.99 </p> </div> </div> </div><div class="slidyimg gadgetbaner" alt="5" > <div class="gproduct" > <div class="gimg"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/chuda-jak-szparag-od-gandalfcompl/" title="Chuda jak szparag od Gandalf.com.pl - 2.99 zł" > <img class="gimage" src="/o/chuda-jak-szparag-od-gandalfcompl,p,697918.jpg" alt="Chuda jak szparag od Gandalf.com.pl - PRACA ZBIOROWA" onclick="getHref(697918);"/> </a> </div> <div class="gprod" > <span class="cart_link" data-id="697918" data-name="Chuda jak szparag od Gandalf.com.pl" title="Dodaj do koszyka Chuda jak szparag od Gandalf.com.pl" rel="https://www.gandalf.com.pl/koszyk/dodaj/697918,1/" onclick="ga('send', 'event', 'gandalf', 'koszyk_gadzety: Chuda jak szparag od Gandalf.com.pl');" alt="dodaj do koszyka"></span> <p> 2.99 </p> </div> </div> <div class="gproduct" > <div class="gimg"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/magnes-john-mol-od-gandalfcompl/" title="Magnes John Mól od Gandalf.com.pl - 1.98 zł" > <img class="gimage" src="/o/magnes-john-mol-od-gandalfcompl,p,697915.jpg" alt="Magnes John Mól od Gandalf.com.pl - PRACA ZBIOROWA" onclick="getHref(697915);"/> </a> </div> <div class="gprod" > <span class="cart_link" data-id="697915" data-name="Magnes John Mól od Gandalf.com.pl" title="Dodaj do koszyka Magnes John Mól od Gandalf.com.pl" rel="https://www.gandalf.com.pl/koszyk/dodaj/697915,1/" onclick="ga('send', 'event', 'gandalf', 'koszyk_gadzety: Magnes John Mól od Gandalf.com.pl');" alt="dodaj do koszyka"></span> <p> 1.98 </p> </div> </div> <div class="gproduct" > <div class="gimg"> <a href="https://www.gandalf.com.pl/b/sniadaniowka-lunchbox-gandalfcompl/" title="Śniadaniówka lunchbox Gandalf.com.pl - 8.99 zł" > <img class="gimage" src="/o/sniadaniowka-lunchbox-gandalfcompl,p,582002.jpg" alt="Śniadaniówka lunchbox Gandalf.com.pl - PRACA ZBIOROWA" onclick="getHref(582002);"/> </a> </div> <div class="gprod" > <span class="cart_link" data-id="582002" data-name="Śniadaniówka lunchbox Gandalf.com.pl" title="Dodaj do koszyka Śniadaniówka lunchbox Gandalf.com.pl" rel="https://www.gandalf.com.pl/koszyk/dodaj/582002,1/" onclick="ga('send', 'event', 'gandalf', 'koszyk_gadzety: Śniadaniówka lunchbox Gandalf.com.pl');" alt="dodaj do koszyka"></span> <p> 8.99 </p> </div> </div> </div> <!--stronicowanie banerow--> <div class="sl_paginationpart"> <ul id="slidyacartbox" class="slpagination"> <li><a href="javascript: thisisit(0,6,'gadgets0')" class="number select"><p></p></a></li> <li><a href="javascript: thisisit(1,6,'gadgets1')" class="number"><p></p></a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--banery koniec--> <div class="voucher"> <label for="cart_voucher_code">Kod promocyjny:</label> <input name="cart[voucher][code]" id="cart_voucher_code" value="" type="text"> <div id="cart_voucher_send" title="Zatwierdź kod" class="fcartr"></div> <input name="cart[voucher][value]" id="cart_voucher_value" value="0" type="hidden"> </div> <div class="cart_sum"> Łączna wartość zamówienia: <span id="pcb_n_total" >0 zł</span><span id="pcb_e_total" >0 zł</span> </div> <a class="next_step" id="n_next" href="https://www.gandalf.com.pl/zamawianie/1/?c=1" onclick='ga("send", "event", "koszyk boczny", "tradycyjny" , window.location.href+", "+i310PrId+", "+s310PrName);' title="Potwierdzenie zamówienia">Dostawa i płatność ›</a> <a class="next_step" id="e_next" href="https://www.gandalf.com.pl/koszyk/2/" onclick='ga("send", "event", "koszyk boczny", "elektroniczny" , window.location.href+", "+i310PrId+", "+s310PrName);' title="Potwierdzenie zamówienia">Płatność ›</a> <a class="a_cart" href="https://www.gandalf.com.pl/koszyk/" onclick='ga("send", "event", "koszyk boczny", "przejdz do koszyka");' title="przejdź do koszyka">przejdź do koszyka</a> </div> </div> </div> <div id="check_order"> <div id="check_order_text"> <div> <span>rozwiń</span> </div> </div> <div id="check_order_form"> Wpisz numer<br/>Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr) <input id="order_no" name="order_no" /><br/> <a id="check_order_button">Sprawdź</a> <p id="order_status"></p> </div> </div> <script type="text/javascript"> /* ciastka - informacja */ var sCookies = '<div class="cookies"><img src="/i/close.gif" alt="zamknij"/><p>Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z <a href="https://www.gandalf.com.pl/pomoc/polityka-prywatnosci/">polityką prywatności</a>.</p></div>'; /*var bMobileDevice=;*/ </script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function() { } ); </script> <!-- Start of DoubleClick Floodlight Tag: Please do not remove Activity name of this tag: View URL of the webpage where the tag is expected to be placed: http://gandalf.com.pl This tag must be placed between the <body> and </body> tags, as close as possible to the opening tag. Creation Date: 03/31/2015 --> <script type="text/javascript"> var axel = Math.random() + ""; var a = axel * 10000000000000; document.write('<iframe src="https://4743387.fls.doubleclick.net/activityi;src=4743387;type=count0;cat=viewq0;ord=' + a + '?" width="1" height="1" frameborder="0" style="display:none"></iframe>'); </script> <noscript><iframe src="https://4743387.fls.doubleclick.net/activityi;src=4743387;type=count0;cat=viewq0;ord=1?" width="1" height="1" frameborder="0" style="display:none"></iframe></noscript> <!-- End of DoubleClick Floodlight Tag: Please do not remove --> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1&appId=310480339301826&autoLogAppEvents=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); })(document, 'script', 'facebook-jssdk'); </script> <div id="notifdiv"> <div class="close"></div> <p class="h3">Powiadom kiedy produkt będzie dostępny</p> <p>Wpisz swój adres e-mail: <input name="notif_email" type="text" id="notif_email" value="wpisz adres email..." class="notif" /> <input type="button" name="notif_send" id="notif_send" value="zapisz" class="notifb" /><input type="hidden" name="notif_product" id="notif_product" value="0" /></p> </div><script type="text/javascript"> var sAlertInformation = 'Informacja'; var sAlertWarning = 'Ostrzeżenie'; var sAlertError = 'Błąd'; var sQuestionYes = 'Tak'; var sQuestionNo = 'Nie'; </script><script type="text/javascript"> var sCart = 'Koszyk'; var sCartAdded = 'Towar został dodany do koszyka.'; var sCartPreview = 'Zamawiasz zapowiedź. Pamiętaj, że realizacja Twojego zamówienia rozpocznie się od dnia ukazania się towaru. Czy chcesz dodać produkt do koszyka?'; var sCartRenew = 'Zamawiasz towar z działu dodruki. Pamiętaj, że realizacja Twojego zamówienia ulegnie wydłużeniu do dnia ukazania się produktu. Czy chcesz dodać produkt do koszyka?'; var sCartSmallSupply = 'UWAGA - mały zapas - produkt może być niedostępny - oznacza to, że na magazynach naszych dostawców są ostatnie egzemplarze. Szansa na sprowadzenie to 60%. W przypadku braku tej pozycji zamówienie będzie realizowane bez niej.<br /> Czy chcesz dodać produkt do koszyka?'; var bCustomerLogged = false; var sBase = 'www.gandalf.com.pl'; </script> <script type="text/javascript" src="/js/static,1560246480,menu,jqui.w,jqui.p,jqui.a,s.a,ls,tree,nlform,sl,reviews,revform,captcha,p.shnt,pdata,fplay.min,bks,scroller,gall,video,login,wl,box,footer,notif,zd,alert,dynamic,jq.rotate.js"></script> </body> </html>