Zarządzanie personelem w małej firmie

Zarządzanie personelem w małej firmie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Spis treści:
O autorce
str. 9
Wstęp
str. 11

Rozdział 1. Pojęcie małej firmy
str. 13
Cele definiowania terminu "mała firma" a dobór kryteriów
str. 16
Pojęcie mikroprzedsiębiorstwa
str. 18
Małe firmy a kryzys gospodarczy
str. 21

Rozdział 2. Specyfika zarządzania ludźmi w małej firmie
str 23
Charakterystyka wybranych elementów
str. 23
Styl zarządzania przyjęty przez właściciela
str. 25
Zarządzanie strategiczne w małym przedsiębiorstwie
str. 30

Rozdział 3. Przegląd możliwych sposobów prowadzenia polityki personalnej w małej firmie
str 38
Utworzenie komórki personalnej
str 38
Przekazanie uprawnień i odpowiedzialności za zarządzanie ludźmi kierownikom liniowym
str 46
Outsourcing
str. 53

Rozdział 4. Rekrutacja i selekcja
str 62
Samodzielnie czy z pomocą agencji doradztwa personalnego?
str. 64
Opis stanowiska pracy
str. 66Charakterystyka osobowa i profil kandydata
str. 68
Opracowanie ogłoszenia
str. 72
Analiza życiorysów i listów motywacyjnych
str. 73
Formularze aplikacyjne
str. 78
Prowadzenie wywiadów telefonicznych
str. 80
Testy psychologiczne
str. 83
Rozmowy kwalifikacyjne
str. 84
Sprawdzanie referencji kandydata
str. 97

Rozdział 5. Rozwój i doskonalenie pracowników
str. 100
Rekrutacja wewnętrzna - możliwość kariery zawodowej w firmie
str. 102Adaptacja zawodowa
str. 103
Analiza potrzeb szkoleniowych
str. 108
Szkolenia na stanowisku pracy
str. 111
Szkolenia poza stanowiskiem pracy
str. 112
Ocena programu szkoleniowego
str. 117

Rozdział 6. Motywowanie i wynagradzanie pracowników
str. 126Krótki przegląd teorii motywacji
str. 126
Wnioski dla praktyki zarządzania
str. 132
Kształtowanie systemu wynagrodzeń
str. 140
Praca w małej firmie a poziom motywacji pracownika
str. 152

Rozdział 7. Ocenianie pracowników
str 154
Cele i warunki oceny
str. 154
Prowadzenie rozmów oceniających
str. 156
Kryteria oceny
str. 160
Możliwość zastosowania oceny 360-stopniowej w warunkach małej firmy
str. 166
Przegląd metod oceny
str. 171

Rozdział 8. Rozstanie z pracownikiem
str. 182Zwolnienia spowodowane negatywną oceną pracy
str. 183
Zwolnienia spowodowane koniecznością zmniejszenia liczby personelu
str. 189
Rozstanie z inicjatywy pracownika
str. 195
Bibliografia
str. 203
Indeks
str. 211

Podkreśla się powszechnie, że jedną z barier ograniczających rozwój małych firm są trudności związane z kierowaniem ludźmi. Każde tego typu przedsiębiorstwo ma wprawdzie własną specyfikę i nie istnieje jeden wzorzec postępowania, którym powinni się kierować właściciele, jednak możliwe i pożądane jest dopasowanie prezentowanych tu modeli działania do konkretnych potrzeb, uwarunkowań i okoliczności.

Omawiając zatem specyfikę zarządzania ludźmi w małej firmie (rozumianej tu jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób), autorka skupia się na zagadnieniach, których znaczenie można uznać za strategiczne:

rekrutacja i selekcja - wybór sposobu ich przeprowadzenia i szczegóły postępowania,
rozwój i doskonalenie pracowników - adaptacja i kariera zawodowa w firmie, szkolenia,
motywowanie i wynagradzanie personelu - teorie motywacji a praktyka zarządzania,
kształtowanie systemów wynagrodzeń,
systemy ocen - kryteria, przegląd metod, prowadzenie rozmów oceniających,
rozstanie z pracownikiem jako sprawdzian kultury organizacyjnej - postępowanie przy zwalnianiu zatrudnionych.
Przegląd opisywanych dotąd w literaturze modeli i przytaczane wyniki badań zapewniają solidną podbudowę teoretyczną prezentowanych zagadnień, zaś odwołanie się do konkretnych przykładów z dzisiejszej polskiej rzeczywistości gospodarczej zwiększa praktyczną przydatność książki jako przewodnika dla menedżerów i właścicieli firm.

Kup w Gandalfie: Zarządzanie personelem w małej firmie

W koszyku:
0 produktów
/ 0,00 zł

przejdź do koszyka

rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź